پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

کارگاه آموزشی رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر

کارگاه اموزشی رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر با حضور دکتر نایبی روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار خواهد شد.