پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

برگزاری نشست آزادی اطلاعات

در ادامه سلسلسه نشست های کرسی فرهنگ و امنیت، نشست «آزادی اطلاعات و فرهنگ آن: چالش ها و فرصت ها» با سخنرانی دکتر حسن نمک دوست، روز دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار خواهد شد.