پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 ریاست پژوهشگر علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در حال حاضر در اختیار دکتر ایرج فیضی می باشد. 

رئیس پژوهشگاه از بین اعضاء هیأت علمی جهاد دانشگاهی كه دارای تخصص در زمینه فعالیت پژوهشگاه باشد، به پیشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی و با تأیید هیأت امنای جهاد دانشگاهی و با حكم رئیس جهاد دانشگاهی منصوب خواهد می شود.

وظایف و اختیارات رئیس پژوهشگاه عبارت است از: 

. اداره و هدایت امور پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای كلیه فعالیتها در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط

. نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی و بهره بردرای

مناسب از آنها

. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به رئیس جهاد جهت ارائه به هیأت امنا

. نظارت بر حُسن اجرای وظایف مسئولان و رؤسای پژوهشكده ها و ایجاد هماهنگی بین آنها

. اجرای مصوبات شورای علمی پژوهشگاه

. تصویب تأسیس گروه های پژوهشی و مراكز خدمات تخصصی پیشنهادی رؤسای پژوهشكده ها

حوزه ریاست نیز مستقیما زیر نظر رئیس یا سرپرست پژوهشگاه می باشد. اداراتی كه در حال حاضر ذیل حوزه ریاست فعالیت می كنند عبارتند از:

. دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی

. دفتر امور هیئت علمی

. اداره بودجه و تشكیلات

. ادره حراست

. اداره طرح و برنامه