پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 شورای علمی پژوهشگاه اساسی ترین رکن در همآیی دیدگاه ها و تصویب جهت حرکت علمی پژوهشگاه است.  

تركیب شورای علمی پژوهشگاه عبارت است از:

. رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)

. معاون پژوهشی (نائب رئیس و دبیر شورا)

. سایر معاونان پژوهشگاه

. مدیر گروه علوم انسانی و اجتماعی دفتر مركزی جهاد دانشگاهی

. رؤسای پژوهشكده های علوم انسانی، اجتماعی و توسعه

. چهار نفر از مدیران گروه ها به انتخاب خود مدیران گروه های پژوهشگاه

. سه نفر از صاحبنظران در زمینه علوم انسانی و فرهنگ به انتخاب رئیس پژوهشگاه


وظایف و اختیارات شورای علمی پژوهشگاه عبارتند از:

. تعیین خط مشی كلی و تدوین برنامه های كلان علمی و ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگاه و واحدهای تابعه آن

. بررسی برنامه سالانه و میان مدت براساس سیاست های پژوهشی مصوب شورای علمی جهاد دانشگاهی و برنامه توسعه جهاد دانشگاهی

. تصویب طرح های پژوهشی،سمینارها، كارگاه ها و گردهمایی ها

. تصویب برنامه دوره های آموزشی علمی و كاربردی و دوره های عالی پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات

. ارزیابی نتایج فعالیت های پژوهشی و آموزشی