پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  از سال ۱۳۸۱ فعالیت‌های خود را آغاز و در طی این مدت با تلاش پژوهشگران و اعضای هیئت علمی پژوهشکده، سعی داشته است با بهره گیری از فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده، در انتشار کتب و آثار علمی گام بردارد.

    کتاب‌های منتشر شده

۱. گفتگوی تمدن ها از منظر اندیشمندان ایرانی، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱.

این كتاب دربردارنده سیزده گفتگو با صاحب‌نظران و اندیشمندان ایرانی در باب گفتگوی تمدن هاست و در كنار آن نقد و بررسی گفتگوها نیز بیان شده است.

۲. رویكردهای نظری در گفتگوی تمدن ها، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱.

كتاب حاضر پس از بحث و بررسی اجزای اصلی گفت و گوی تمدن ها به سابقه بحث گفتمان میان فرهنگ ها و تمدن ها می‌پردازد و رویكردها و نظریه‌های مهم معاصر در باب تعامل میان فرهنگ ها و تمدن ها را نقد و بررسی می‌كند.

۳. اندیشه سیاسی شریعتی و نقد شریعتیسم، چاپ اول، ۱۳۸۲.

موضوع این كتاب اندیشه سیاسی شریعتی ا ست و بحث خود را از روزگار شریعتی آغاز می‌كند، نسبت میان شریعتی و اندیشه سیاسی، روش در اندیشه سیاسی شریعتی، مبانی و متن اندیشه سیاسی شریعتی و منتقدان آرا و اندیشه‌های شریعتی سایر مباحث كتاب را تشكیل می‌دهد.

۴. نگاهی به پدیده گسست نسل ها، چاپ اول، ۱۳۸۲.

شامل مجموعه مقالاتی در باب گسست نسل ها، كه با رویكردهای تاریخی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و ادبی به مسئله گسست نسل ها می‌پردازد و از مناظر گوناگون دلایل گسست میان نسل ها و چاره جویی برای آن را بیان می‌كند.

۵. بنیادهای نثر معاصر فارسی، چاپ اول، ۱۳۸۳.

بررسی زمینه‌های شكل‌گیری و پیدایش نثر معاصر و بیان ریشه‌های آن و بحث درباره قالب های مختلف ادبی از جمله، سفرنامه نویسی، مطبوعات، نمایش، ترجمه و رمان‌نویسی كه در پیدایش و تكوین نثر معاصر نقش داشته‌اند از موضوعات این كتاب است.

۶. هویت در ایران، ۱۳۸۳.

كتاب حاضر در دو فصل و بیست مقاله با رویكردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی به مسئله هویت در ایران می‌پردازد.    

۷. مبانی نظری هویت و بحران هویت، به اهتمام علی‌اكبر علیخانی، چاپ اول، ۱۳۸۳.

این كتاب مجموعه مقالاتی است كه به چیستی هویت و بحران هویت می‌پردازد و این دو مسئله را در حوزه‌های فردی و اجتماعی، ملی، جهانی بررسی می‌كند. كتاب در سه فصل و ۱۶ مقاله تدوین شده است.

۸. جامعه‌شناسی نسلی در ایران، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.

این كتاب با نگاهی علمی و روشمند بحث نسل ها را از منظر جامعه‌شناختی بررسی می‌كند.

۹. شكاف بین  نسل‌ها، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.

كتاب حاضر مسئلة شكاف و گسست میان دو نسل پدران و فرزندان را با روش های علمی مورد توجه قرار داده است و با مطالعة موردی شهر تهران ابعاد مختلف این مسئله را در میان دو نسل مذكور بیان كرده است.

۱۰. رفتار شناسی جوان در دهه‌های سوم و چهارم انقلاب اسلامی، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.

این كتاب حاصل نشست‌های علمی است كه در شهر اصفهان برگزار شده است، و از دیدگاه روان‌شناسی

مسئلة جوانان پس از انقلاب را نقد و بررسی كرده است.

۱۱. جوانان و مناسبات نسلی در ایران،، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.

این كتاب مجموعة ۱۵ گفت‌وگو با صاحب‌نظران كشور در زمینه جوانان و مناسبات نسلی در ایران معاصر است.

۱۲. مأخذشناسی مناسبات نسلی، چاپ اول، ۱۳۸۳.

این كتاب با ارائه چكیده‌ای از نتایج پژوهش ها و مقالات فارسی و انگلیسی در خصوص مناسبات میان نسل ها می‌تواند مرجع مناسبی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه باشد.

۱۳. اندیشه سیاسی در جهان اسلام (جلد اول)، چاپ اول، ۱۳۸۴.

این كتاب به اندیشه‌های برخی از متفكران دنیای اسلام را كه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به دنیا آمده‌اند می‌پردازد و زوایای گوناگون اندیشة آنها را معرفی و تحلیل می‌كند.

اندیشه سیاسی متأثر از زمان و دگرگونی های جوامع متحول می شوند. این کتاب به بازخوانی مسائل سیاسی جهان اسلام از زمان فروپاشی خلافت عثمانی پرداخته است.  

۱۴. اندیشه سیاسی در جهان اسلام (جلد دوم)، چاپ اول، ۱۳۸۴.

اندیشه سیاسی متأثر از زمان و دگرگونی های جوامع متحول می شوند. این کتاب به بازخوانی مسائل          

 سیاسی جهان اسلام از زمان فروپاشی خلافت عثمانی پرداخته است.

۱۵.ماو پست مدرنیسم، چاپ اول ،۱۳۸۴ .

گفتمان پست مدرنیسم یک نحله روشنفکری بسیار قوی است که رسالت و یا موفقیت اصلی آن در به هم ریختن اصول روش شناختی به ظاهر ثابت و پذیرفته شده علوم انسانی پوزیتیویستی است.

۱۶. جهانی شدن و شهر، چاپ دوم، ۱۳۸۶.

جهانی شدن عموما به معنای نقطه آغاز مباحث نظری مربوط به نوسازی شهری معاصر است. با این حال، در مورد ارتباط پیچیده میان جهانی شدن و شهرنشینی، بررسی های اندکی انجام گرفته و حتی برای دوره های کارشناسی آثار درخور توجهی وجود ندارد. این كتاب ترجمه‌ای است از كتاب Globalization and the city و در آن به مفاهیم جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی و شهر، جهانی شدن فرهنگی و شهر و جهانی شدن سیاسی و شهر می‌پردازد.

۱۷. فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، ۱۳۸۵

 فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها مرمت نه تنها با هدف حفاظت از شهرهای تاریخی، بلکه جهت پاسخ به نیازهای شهری همواره مطرح بوده است و موجب ترمیم خرابی های گذشته و آسیب های وارد بر بنا و عملکرد جدید متناسب با نیازهای زندگی روز شده است.

 ۱۸. نظریه نهاد گرایی در علم سیاست،۱۳۸۶

توافق اندكی – اگر اصلا توافقی وجود داشته باشد – در زمینه اینكه یك نهاد چیست،وتوافق بسیار كمتری در زمینه چگونگی تعامل آن با افراد به منظور اتخاذ تصمیم،وجود دارد. بنابراین،هدف اصلی این كتاب،تلاش برای روشن ساختن مسائل عمده در نظریه نهادی معاصر در علوم سیاسی با پرسیدن مجموعه ای از پرسش های ساده،هر چند مشكل، درباره چیزی است كه به عنوان هفت رویكرد گسترده به نهاد ها در این رشته تلقی می‌شوند.

۱۹. هویت اجتماعی رویكردها و نظریه‌ها، ۱۳۸۷

این كتاب درباره هویت اجتماعی است و در آن رویكردهای هویت اجتماعی، ابعاد و مولفه‌ها و انواع آن بررسی و تحلیل می‌شود.

۲۰. کندو‌کاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی (جلد اول)، ۱۳۸۸

در بیش از ربع قرن اخیر تغییرات مختلف اجتماعی و سیاسی، تأثیرهای بسیار گسترده ای بر جامعه در حال گذار کشور ما داشته است. این مجموعه ماحصل همایش ملی مناسبات نسلی و تلاش پژوهشگران و محققان پژوهشکده می باشد.

۲۱. كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی (ج ۲)، ۱۳۸۸

این كتاب جلد دوم مجموعه مقالات همیاش ملی مناسبات نسلی است و در آن به تغییرات مختلف اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر جامعه ایرانی می‌پردازد.

۲۲. هركه را دردست او بردست بو، ۱۳۸۸

این كتاب مجموعه مقالاتی درباره اندیشه‌ها و افكار مولوی و مقایسه آن با اندیشمندان ملل دیگر است.

۲۳. مجموعه مقالات همایش مرزها،۱۳۸۸

مرزهای ملی: مفاهیم و رویكردها (جلد اول)

 این مجموعه دربردارنده مقالاتی است كه در همایش ملی مرزها ارائه شده است و از ابعاد متفاوت مسائل مرزی كشور را بررسی و تحلیل می‌كند.

۲۴. مجموعه مقالات همایش مرزها،۱۳۸۸

 مرزهای ملی: مسائل و راهبردها (جلد دوم)

این مجموعه دربردارنده مقالاتی است كه در همایش ملی مرزها ارائه شده است و از ابعاد متفاوت مسائل

مرزی كشور را بررسی و تحلیل می‌كند.

۲۵. تحلیل تحولات و تاریخ جنگ تبلیغاتی در دفاع مقدس، ۱۳۸۹

سرنوشت جنگ‌ها با عوامل گوناگون پیوند دارد كه یكی از این عوامل جنگ روانی است. این كتاب به پژوهش و تحقیق در مسائل جنگ روانی و عملیات روانی می‌پردازد كه در سه فصل مفصلاً بدان پرداخته است. در فصل مجزایی نیز تحلیلی دارد از تحولات سیاسی – نظامی جنگ.

۲۶. گفتارهایی در زمینه اقتصاد،، علوم اجتماعی و شناخت روش علم، ۱۳۸۹

این كتاب صبغه‌ای بین‌رشته‌ای دارد و جامعِ كوشش‌ها و مجاهدت‌های علمی در حوزه‌های اقتصاد، حقوق، منطق، تاریخ علم و جامه‌شناسی است. این كتاب شامل هفت بخش و منتخبی از مقالات، گزارش‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های چاپ شده یا چاپ نشده‌ای است كه مؤلف نگاشته است.

۲۷. ادبیات داستانی، دفاع مقدس و هویت ایرانی، ۱۳۸۹

این كتاب در دو فصل تدوین گردیده است كه فصل اول شامل مجموعه مقالاتی از افراد مختلف است        

 درباره ادبیات داستانی جنگ و ادبیات انقلاب اسلامی و بررسی قهرمان‌سازی و شخصیت‌پردازی در ادبیات این دوره و...

و فصل دوم اختصاص دارد به میزگردهایی كه حول وحوش نظریات انتقادی و راهكارهای تقویت ادبیات داستانی می‌گردد.

۲۸. ادبیات فارسی، انقلاب اسلامی و هویت ایرانی، ۱۳۸۹

این كتاب در سه فصل تنظیم گردیده و سعی كرده مدخلی باشد برای ورود به مباحث و مسائل بنیادی‌تر پیرامون ادبیات انقلاب اسلامی، مسائلی كه به پرسش‌هایی از این دست پاسخ می‌دهد كه حقیقت ادبیات انقلاب كدام است و هویت آن چیست و...

۲۹. جایگاه انرژی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۱۳۹۰

از برجسته‌ترین نگرانی‌ها در اتحادیه اروپا دورنمای تأمین و انتقال انرژی به شریان‌های حیاتی صنعت و اقتصاد اروپاست.

اهمیت موضوع انرژی در اتحادیه اروپا به تحولات سال‌های اخیر بازنمی‌گردد اما با ورود به هزاره سوم میلادی بار دیگر موضوع انرژی به سطح تصمیم‌گیری راهبردی و حیاتی منتقل شده است و نگارنده به این موضوع می‌پردازد.

۳۰. ماهیت،‌ جایگاه و كاركرد علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

این كتاب «جهاددانشگاهی» را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تعریف می‌كند و در خلال مباحث خود به تبیین موضوعاتی چون لزوم پیشرفت علم، گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی و كیفیت بخشیدن به محیط دانشگاهی كه از اهداف مهم جهاددانشگاهی هستند، می‌پردازد به علاوه ویژگی‌های جهاددانشگاهی و محورهای عمده رهنمود‌ها و توصیه‌های رهبری را برمی‌شمارد.

جایگاه علوم انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری و جایگاه و كاركرد علوم انسانی در ارتقای فرهنگ و اعتلای تمدن اسلامی از دیگر مباحث كتاب است.

۳۱. آموزش و پرورش و هویت جوانان

این كتاب شامل ده مقاله تخصصی در زمینه‌ نقش و تأثیر آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ و شكل‌گیری هویت جوانان است كه به موضوعاتی چون راهكارها و روش‌های ارتقای هویت ملی و دینی جوانان، بررسی شكل‌گیری هویت از نگاه تحقیقات انجام شده و نظریات روان‌شناسان، مطالعه اهداف آموزش و پرورش در دوره دبیرستان، بررسی رابطه عزت نفس و هویت ملی، تحلیل محتوای كتاب‌های درسی فارسی دوره ابتدایی و ... می‌پردازد.

۳۲. آسیب‌شناسی نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران

این كتاب، به شناخت آسیب‌ها و تحلیل و ارائه برنامه‌های پیشنهادی و كاربردی ساخت و سازها در شهر تهران می‌پردازد و در ۶ فصل تعاریف، مفاهیم، عاملان نظارت، ابزار نظارت و فنون نظارت را بیان می‌كند و پیشنهاد‌های كاربردی را برای بهبود فرآیند نظارت ارائه می‌دهد.

۳۳. صنعت نفت و مدیریت بحران در دوره جنگ تحمیلی

این كتاب به این مسئله می‌پردازد كه به واسطه جنگ، نظام نوپای جمهوری اسلامی با بحران‌هایی روبه‌رو شد كه با حضور مردم در صحنه این بحران‌‌ها پشت سرگذاشته شد و حماسه‌ها خلق گردید. یكی از این حماسه‌ها را كاركنان و مدیران صنعت نفت كشور خلق كردند. این كتاب در شش فصل به مسئله بحران در زمان جنگ و چگونگی مدیریت آن و عوامل تأثیر‌گذار بر این مدیریت می‌پردازد.

۳۴. هویت ما و ادبیات فارسی

این كتاب در پنج مقاله به پژوهش‌های تخصصی در خصوص ابعاد هویت ایرانی در ادبیات فارسی می‌پردازد كه این مسئله در شعر شاعرانی چون مولانا، حافظ، فردوسی و شعر پس از انقلاب بررسی شده است.

۳۵. رسانه و هویت ایرانی

این كتاب شامل هفت مقاله تخصصی در زمینه تأثیر رسانه بر هویت ایرانی است كه در آن به مباحثی چون ارائه چهارچوب نظری در زمینه پیامك‌های هویتی در عصر حاضر و هویت جمعی جامعه ایرانی در دنیای امروز، بررسی تأثیر رسانه بومی بر هویت جوانان استان مازندران، بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت با هویت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، تبیین نقش مناسك و مراسم دینی در تقویت هویت دینی و ملی و ... می‌پردازد.

۳۶. مؤلفه‌های هویت ایرانی

این اثر شامل ۹ مقاله در باب مؤلفه‌ها و عناصر هویت ملی و زمینه‌ها و بستر تاریخی آنهاست. عناصر تاریخی هویت‌ساز در تاریخ ایران، مقاومت هشت‌ساله با بهره‌مندی از عنصر هویت اسلامی، توجه به بومی‌‌گرایی كه از مؤلفه‌های آن توجه به ریشه‌های، سنتی، دینی، آیینی و ملی است و ... موضوع مقالات این كتاب است.

۳۷. آموزش مقدماتی رانندگانی حمل و نقل جاده‌ای كالا

این كتاب در هفت فصل تدوین شده كه به ترتیب به موارد زیر می‌پردازد: جایگاه و اهمیت شغل رانندگان در حمل‌ونقل جاده‌ای، تاریخچه حمل‌ونقل در ایران كه شامل بررسی حمل‌ونقل و راه‌ها و وسایل نقلیه در طول تاریخ و در دوران معاصر و... است، شناخت وضعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران، نقشه‌خوانی و آشنایی با راه‌های ایران، اجزای تشكیل‌دهنده فعالیت حمل‌ونقل جاده‌ای كالا، آشنایی با ‌سازمان‌ها و تشكل‌های صنفی و پلیس‌راه و در نهایت آشنایی با مراكز عمده تولید بار و پایانه‌های بار در كشور.

۳۸. آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای مسافر

این كتاب در دو بخش تنظیم و تدوین شده؛ بخش اول با نام درس‌های عمومی به موارد زیر می‌پردازد: جایگاه و اهمیت شغل رانندگان در حمل‌ونقل جاده‌ای، تاریخچه حمل‌ونقل در ایران كه شامل بررسی حمل‌ونقل و راه‌‌ها و وسایل نقلیه در طول تاریخ و در دوران معاصر و... است، شناخت وضعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران، نقشه‌خوانی و آشنایی با راه‌های ایران، اجزای تشكیل‌دهنده فعالیت حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، آشنایی با ‌سازمان‌ها و تشكل‌های صنفی و پلیس راه. بخش دوم با نام درس‌های تخصصی شامل: قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، ضوابط كلی مشخصات وسایل نقلیه حمل مسافر در جاده‌ها، اخلاق حرفه‌ای، مهارت‌های حرفه‌ای رانندگی و شرح و بررسی چند تصادف جاده‌ای مهم است.

۳۹. آموزش مهمانداران

این كتاب در دو بخش شامل دروس عمومی تخصصی و در ۴ فصل، تحت عناوین كلی جایگاه و اهمیت شغل مهمانداران، اخلاق حرفه‌ای، قوانین و مقررات و انجام كنترل‌ها و اقدامات اولیه فنی تدوین شده است. در این كتاب به نقش و اهمیت مهمانداران اشاره می‌شود. این كتاب به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای، تكریم مسافر، دانش و مهارت برقراری ارتباط، آشنایی با حقوق مسافر، قوانین و مقررات مربوط به تجهیزات ایمنی همراه وسیله نقلیه و چگونگی كنترل وسایل ایمنی در خودروها می‌پردازد.

۴۰. آموزش مقدماتی رانندگانی حمل و نقل جاده‌ای كالا (تخصصی)

این كتاب در هفت فصل تدوین شده كه در آن به موارد زیر می‌پردازد: قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی حمل‌ونقل جاده‌ای كالا، ضوابط كلی مشخصات وسایل نقلیه حمل بار در جاده‌ها، ضوابط كلی حمل محمولات ترافیكی، آشنایی با حمل‌ونقل مواد خطرناك، مهارت‌های حرفه‌ای رانندگی، اصول كلی مهار بار، بررسی و تشریح چند تصادف جاده‌ای مهم و...

۴۱. درآمدی بر بنیادهای نظری حقوق شهروندی در شهر

این كتاب حاصل پژوهش بین رشته‌ای و شامل چهار فصل: زمینه‌های اجتماعی و سیاسی گسترش مفهوم حقوق شهروندی، تاریخ تفكر حقوق شهروندی، نظریه‌های اجتماعی حقوق شهروندی و حقوق شهروندی در ایران است.

۴۲. جستارهایی در ادبیات معاصر، بومی گرایی در ادبیات منثور (بومی گرایی در ادبیات منثور)

این جستار در صدد است با بررسی و تحلیل آثار منثور دهه های نخست صده اخیر (۱۳۰۰-۱۳۲۰)، بویژه ادبیات داستانی، به باز شناسی و كشف عوامل وعناصر بومی دست یازد كه در آثار این دوره (سفرنامه، نمایش نامه و داستان ) انعكاس یافته است وهویت ملی و فرهنگ ایرانی - اسلامی این برهه از تاریخ و ادبیات ما را متمایز  می سازد.

۴۳- نفت و پایداری

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، صنعت نفت ایران به ویژه مجموعه معظم مناطق نفتخیز جنوب، قدم در میدان آزمونی بزرگ نهاد؛ عبور حماسی از گردنه های خطرخیز و بحران های پی در پی ازجمله پر کردن خلاء کارشناسی ناشی از خروج یکباره شرکت های خارجی، مقابله با تحریم های ظالمانه اقتصادی و صنعتی و از همه مهم تر قرار گرفتن تأسیسات کلیدی این صنعت راهبردی در خط اول جنگ زمینی و حملات مستمر هوایی، بیانگر اهمیت، صعوبت و پیچیدگی نقش و کارکرد صنعت عظیم نفت در دوران هشت ساله دفاع مقدس است؛ بر این اساس ضرورت دارد تا درس ها، عبرت ها و دستاوردهای حماسه استمرار تولید و صادرات به دقیق ترین شکل ممکن ثبت و ضبط شود.

از مزایای این مستند (کتاب)، شناسائی جزئیات و طیف وسیعی از خدمات پر دامنه مناطق نفت خیز جنوب از جمله خدمات پشتیبانی در حوزه های نظامی، فرهنگی، بهداشتی، رفاهی، مخابراتی، و همچنین شناسایی و ثبت طرح های ابتکاری مدیران و پرسنل این مناطق برای تولید و استمرار صدور نفت در شرایط بحرانی است.

تشریح ابعاد و توضیح نقش های متفاوتی که مناطق نفت خیز جنوب در دفاع مقدس ایفا کرده است؛ به علاوه بررسی تأثیر نفت در بروز جنگ تحمیلی، دفاع و نوسازی تأسیسات آسیب دیده از دیگر موارد مندرج در این اثر است.

۴۴- صنعت نفت و مدیریت بحران

در این كتاب سعی بر آن است تا با دنبال کردن روند تحولات جنگ، اهمیت و جایگاه صنعت نفت در دوره دفاع مقدس به عنوان یک عامل اثرگذار در سرنوشت جنگ برای شناخت بیشتر زحمات کارکنان این صنعت در این مقطع پر فراز و نشیب  تاریخی مشخص و با شناخت بحران‌های ناشی از حملات نظامی عراق در این صنعت شیوه‌های به كار گرفته شده در مدیریت این بحران‌ها بررسی شود.

به‌رغم حملات گسترده به این صنعت، هیچ‌گاه دشمن بعثی نتوانست به اهداف خود در قطع تولید و صادرات نفت و در نتیجه ناتوان ساختن کشورمان از تأمین منابع مالی مورد نیاز جنگ دست یابد. این امر مهم، جز در سایه تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان این صنعت دست یافتنی نبوده است.

صنعت نفت تا قبل از سال ۱۳۶۴ در حاشیه جنگ و در نقش پشتیبانی‌کننده از آن بوده و از این مقطع به بعد نه تنها در متن جنگ حضور داشت بلکه به یک صحنه مستقل عملیاتی تبدیل شد. در نتیجه مطالب این كتاب در خصوص مدیریت بحران عمدتا ناظر بر اقداماتی است که در این محدوده زمانی واقع شده است.

مستندات كتاب علاوه بر مدارك در دسترس، بهره‌گیری از نظرات مدیرانی بوده است كه در آن مقطع زمانی در صنعت نفت مسئولیت داشته‌اند.

کتاب با توجه به سطوح اقدامات و حوادث در صنعت نفت، سه سطح تاكتیكی، عملیاتی و استراتژیکی را در خصوص عملکرد سیستم مدیریت بحران مورد مطالعه اولیه قرار داده و بررسی اقدامات در سطح عملیاتی بیشتر مورد توجه است.

۴۵- نفت، فرهنگ و ادبیات؛ تحولات فرهنگی و ادبی در مناطق نفت خیز جنوب

آنچه این كتاب در پی آن بوده، پرداختن به تأثیرات محیطی، فرهنگی، دینی و اجتماعی ورود نفت به مناطق نفت‌خیز جنوب ایران است. افزون بر صد سال از ورود فناوری نفت به ایران می‌گذرد؛ به نظر می‌رسد کشف نفت تأثیر شگرفی بر فرهنگ، سیاست و مناسبات اجتماعی خوزستان گذاشته و روابط و رفتارهای مدنی، ساختار اجتماعات، سیاست‌، مدنیت، اقتصاد و... را دگرگون ساخته است. در كنار تغییرات محیطی، تحولات اجتماعی، فرهنگی و ادبی متأثر از مسائل نفت نیز در خور توجه است و به‌ویژه تأثیرات ژرف و ساختاری در عرصه ادبیات داستانی بیشتر به چشم می‌خورد؛ تا جایی كه حتی می‌توان گفت، سبكی به نام ادبیات داستانی اقلیمی جنوب ظهور و بروز یافته؛ در این سبک شاهد انتشار برخی رمان‌ها و داستان‌ها در عرصه ادب معاصر هستیم كه می‌توان عمده آنها را یا بر محور نفت یا متأثر از آن دانست.

این كتاب در حوزه مناسبات نفت با ادبیات داستانی شكل گرفته است و انواع تأثیر و تأثرات نفت در این آثار را بررسی و تحلیل خواهد كرد.

۴۶- تحولات اجتماعی شهر های نفتی: تاریخ یکصد ساله نفت در مناطق نفت خیز جنوب

ورود صنعت نفت به عنوان عاملی مهم بر ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی، سیاسی و حتی مدنی تأثیر گذاشت، اما به دلیل تأثیر عوامل بیرونی در این صنعت، تمایز ساختاری بین نهادهای مربوطه به‌وجود نیامد و در فرآیند نوسازی منطقه نتوانست به مثابه تسهیل کننده قوی نقش داشته باشد.

با این حال بروز پیامدهای مثبت اجتماعی - فرهنگی در واحدهای بخشی منطقه در اثر کشف و تولید نفت در منطقه غیرقابل انکار است.

در کنار پیامدهای مثبت و مدیریت شده، پیامدهای ناخواسته نفت بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و مدنی منطقه تحمیل شده و حتی در مواردی باعث بروز تعارض‌ها و تناقضاتی در جامعه شد.

این کتاب به دنبال بررسی تأثیر و تأثرات این ساختارها و مطالعه نقش و اثرات نهادهای فوق در ساخت اجتماعی شهرهای نفتی در مناطق نفت‌خیز جنوب است.

۴۷- ادبیات داستانی جنگ در ایران

تحولات سیاسی و اجتماعی، سبب تغییر در سبک‌های ادبی و هنری می‌شود. پدیده جنگ نیز عامل حرکت، تحوّل، تغییر و زایش در فرهنگ، زبان، سنّت ‌‌و باورها ‌‌است و در ساخت ذهنیت نویسندگان و هنرمندان اثر گذار است. در ایران، چرایی نوشتن از جنگ، موجب چگونگی نوشتن درباره آن شده و رویكردهای متفاوتی را پدید آورده است. در سال‌های جنگ، بعضی از نویسندگان ‌تجربه‌های شركت در جنگ را به مضمون اصلی داستان‌هایشان تبدیل می‌كنند؛ برای برخی نیز حفظ ‌و ‌دفاع ‌از ارزش‌ها و انتقاد از فراموشی آنها از مضامین اصلی است. پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی پیرامون جنگ نیز به ندرت دیده می‌شود. با پایان جنگ، بخش عمده‌ای از ادبیات جنگ شرح بازگشت از جبهه است‌ و داستان‌ها درباره رزمندگانی است كه به خانه بر‌می‌گردند و با دنیای تازه‌ای مواجه می‌شوند. موضوع «انسان‌ در جنگ ‌و انسان‌ برآمده از جنگ» هم در داستان‌های متأخر بیشتر انعکاس یافته است. مسئله اصلی این کتاب توصیف و تحلیل دگرگونی‌های مضمونی و در نهایت ترسیم رویكردهای عمده آن در ادبیات داستانی جنگ است.

۴۸- بومی گرایی در ادبیات منثور

یکی از ضرورت‌های پژوهش در ادبیات داستانی معاصر، بازکاوی و بازبینی مجموعه متونی است که در زمره ادبیات بومی / بومی‌گرا قرار می‌گیرند. مراد از ادبیات بومی / بومی‌گرا در این زمینه، مؤلفه‌ها و عناصر هویت‌بخش مذهبی و ملی است که ممیز فرهنگ ایرانی و اسلامی بوده و موجب شناسایی آن از سایر فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌هاست.

این جستار در صدد است با بررسی و تحلیل آثار منثور دهه‌های نخست صده اخیر (۱۳۰۰-۱۳۲۰)، بویژه ادبیات داستانی، به بازشناسی و کشف عوامل و عناصر بومی دست یازد که در آثار این دوره (سفرنامه، نمایش‌نامه و داستان) انعکاس یافته است و هویت ملی و فرهنگ ایرانی – اسلامی این برهه از تاریخ و ادبیات ما را متمایز می‌سازد.

۴۹- جوانان دینداری و هویت ایرانی - اسلامی

در طول تاریخ همیشه هویت ایرانی تحت تأثیر مذهب بوده است به نحوی كه تفكیك آن از یكدیگر غیرممكن می‌نماید هر چند كسانی كوشش كرده‌اند ایرانیان را صرفاً با مشخصه و عناصر ملی یا مذهبی صرف توصیف و تبیین كنند ولی تلاشهای نظری و عملی ‌آنان بدلیل توازن، همسانی و آمیختگی عناصر ملی و دینی هویت ایرانی و ارتباط وثیق آنها با یكدیگر راه به جایی نبرده است و تلاش آنان در عرصه نظری و معرفتی و در حوزه اجتماعی و سیاستگذاری به ناتوانی و محرومیت از ظرفیت‌ها و ذخایر غنی هویت ایرانی منجر شده است.

۵۰- جان جهان: تحلیل چشم انداز پیام های جهانی ادبیات فارسی

کتاب حاضر تحقیقی است با رویکرد تحلیل گفتمان و ناظر  بر گفت‌و‌گو و مکالمه متن‌ها؛ از این روی در حوزه رهیافت بینامتنیت نیز جای می‌گیرد. لذا بر مدار باور به ماهیت سیال و فرازمانی اسطوره‌ای متن ادبی ایرانی می‌چرخد.

این اثر با تحلیل آثار چند تن از شاهکار آفرینان ادب فارسی، می‌کوشد تا کارآیی سخن این بزرگان را در بیان مفاهیم عمیق انسانی و جهانشمول برای کاستن از دغدغه‌های انسان تک ساحتی این روزگار  بیان دارد و به این مهم می‌پردازد که آثار این فرهیختگان چه راهکارهایی برای کاهش معضلات و تخفیف گسست فرهنگی و عاطفی انسان امروز و احساس تنهایی او دربردارند.

این کتاب، حاصل پژوهش درباره جنبه‌های جهانشمولی ادبیات فارسی و کندوکاو پیرامون پیام‌های انسانی و جهانی عمده‌ترین میراثهای معنوی و شاهکارهای ادبی ایران است.

پیام‌های میراثی نامیرا که برای انسان جدید تحفه‌ای بدیع به شمار می‌آید.

ارمغانی نفیس و پوینده که سیمرغ‌وار، به پیش می‌آید و تحفه‌ای از جنس روح زمان و اسطورهء سیال برای امروزیان پیشکش می‌آورد و در صدد است خاطرهء ازلیت را در یاد روزگاران ما تجدید کند و انسان عصر حاضر را به ابدیت آرامش‌بخش و دور از اضطراب دعوت نماید.

"جان جهان" می‌خواهد ترسیم کند که مفاخر این مرز و بوم با چه تجربه شهودی آدمیزاد را از عالم اصغر و جهان کمین به جهان مهین و عالم بهین گذر داده‌اند و چگونه با ذوق‌ورزی و خیال‌انگیزی و اندیشه ژرف خود، جهانی زنده و دائماً تپنده را در ظرف شاهکار ادب فارسی برای ما یادگار نهاده‌اند.

گویی این کتاب، آیینهء جانِ شاهکار آفرینان ایران فرهنگی و ادب فارسی را در دست دارد و جان ایرانی را بازنمایی می‌کند. جانی که در شاهکارهایش تجلی کرده و انسانی چند ساحتی را می‌شناسد و جهانی از رنگ دیگر را می‌سازد.

۵۱- نفت و جغرافیای اقتصادی

اقتصاد ایران دیر زمانی است كه به یك اقتصاد نفتی تبدیل شده؛ این پدیده اقتصادی كه منحصر به كشور ما نیست در محتوای خود دربرگیرنده فرصت‌ها و تهدیدات زیادی است، كه قطعاً با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از منافع این ثروت خدادادی، برای توسعه ملی و منطقه‌ای استفاده کرد. بی شک با خردورزی، بلوغ اجتماعی و شجاعت در تصمیم‌گیری و البته با تجربه اندوزی و عبرت گرفتن از گذشته می‌توان به ضعفها، قوتها و فرصت و تهدیدها پی برد و از آنها در برنامه راهبردی آینده استفاده كرد. در این صورت مطالعه تاریخی تاثیر نفت بر اقتصاد ملی و منطقه‌ای یک ضرورت است.

در طول تاریخ یکصدسال گذشته، كشف نفت به طور شگفت‌زده‌ای اقتصاد و توسعه منطقه در جغرافیای مناطق نفت خیز جنوب و نیز در سطح ملی تاثیر گذاشته است. تحولات اجتماعی، اقتصادی و عمران شهری و منطقه‌ای مناطق نفت‌خیز جنوب با تاریخ تحولات نفت گره خورده و كمتر مطالعه‌ای را می‌توان مشاهده كرد كه به مباحث توسعهای و اقتصادی مناطق نفت‌خیز پرداخته و این دو را از یكدیگر کرده باشد.

این مطالعه تلاش دارد تا با ارائه تحلیلی تاریخی از وقایع و اتفاقات نفتی، آثار و پیامدهای اقتصادی آن را در محیط منطقه‌ای بررسی نماید. در این مطالعه با تقسیم‌بندی اتفاقات مهم و تاثیرگذار نفت بر مناطق نفت‌خیز طی هشت دوره زمانی از دهه قبل از استخراج نفت تا دهه اخیر تلاش می‌شود تا چارچوبی برای اثرات متقابل نفت و مناطق نفت‌خیز از دیدگاه اقتصادی ارائه شده و به بررسی اثر نفت بر اقتصاد منطقه‌ای پرداخته شود.