پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

معاونت پشتیبانی و طرح و برنامه به عنوان پشتیبان امور پژوهشی و آموزشی، مسئولیت تدارك امكانات اداری و مالی را برای بخش‌های مختلف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  برعهده دارد.

از مهمترین وظایف این معاونت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- اعمال سیاست‌ها و خط‌مشی‌های كلی پژوهشگاه در زمینه‌های اجرایی و پشتیبانی

- پیش‌بینی و تأمین و جذب نیروی انسانی موردنیاز در محدودة تشكیلات مصوب و تأمین رفاه تعاون، بهداشت و بیمه كاركنان

- بودجه‌ریزی مالی متناسب با برنامه‌های توسعه بلندمدت و در قالب طرح‌های مصوب

- نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های حوزه‌های پشتیبانی واحدها و ایجاد هماهنگی بین آنها

- نظارت در اجرای كلیه امور مالی و اداری پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و قوانین نامه‌های مربوط


معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی دارای سه اداره به شرح زیر می‏باشد.

۱- اداره امور مالی

۲- اداره امور اداری و عمومی

۳- اداره خدمات تخصصی