پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»
اولين نشريه علمي _ پژوهشي علوم انساني در جهاددانشگاهي
این نشریه از سال ۱۳۸۱ مقاله های علمی ـ پژوهشی را در حوزه تخصصی زبان و ادبیات فارسی منتشر میكند. و تا کنون ۴۳ عنوان از آن منتشر شده است