پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 دو فصلنامه تخصصی «اسلام پژوهی»
این نشریه از سال ۱۳۸۴ مقاله های علمی ـ پژوهشی را در حوزه تخصصی  الهیات و معارف اسلامی منتشر میكند. براساس تاكید كمیسیون نشریات علمی كشور  و طبق نظر هیئت تحریریه مجله مقرر شده است که این مجله در تخصص و عنوان  "پژوهش انسان شناسی اسلامی" منتشر شود. شماره دوم این نشریه در پاییز و زمستان ۱۳۹۵ منتشر شده است