پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

اداره اطلاع‌رسانی و كتابخانه:

کتابخانه پژوهشگاه از اواسط سال ۱۳۸۵  مطابق با اصول علمی و استاندارد کتابداری راه اندازی و ساماندهی شده است.  در سیستم امانات کتابخانه تا به امروز تعداد ۳۵۴ نفر عضو ثبت شده است که به  دو گروه اعضای درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک می شوند. مجموعه در حال  حاضر دارای ۱۲۱۶۴ عنوان کتاب فارسی مشتمل بر ۱۵۴۹۸ نسخه و ۵۵۲ عنوان کتاب  عربی مشتمل بر ۱۰۵۲ نسخه و ۳۵۸ عنوان کتاب لاتین مشتمل بر ۴۴۶ نسخه است، که  در مجموع ۱۳۰۷۴ عنوان کتاب و ۱۶۹۹۶ نسخه کتاب را در بر میگیرد. بیشترین  گرایش موضوعی مجموعه اختصاص به علوم انسانی و اجتماعی و موضوع‌های مرتبط با  آن دارد و عمدتاٌ کتاب‌ها در زمینه علوم دینی، تاریخ ادیان، عرفان، فلسفه،  جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و ادبیات است.

منابع دیگر: بخشی از  منابع مکتوب این مجموعه اختصاص دارد به تعداد ۲۶۴ عنوان گزارش پژوهشی که  توسط پژوهشگاه انجام شده و ۱۲۵ عنوان مربوط به بخش های دیگر جهاد دانشگاهی و  ۲۱۰ عنوان پایان نامه. تعداد ۲۴ عنوان لوح فشرده نیز وارد پایگاه کتابخانه  شده است. علاوه بر این ۵۲۲۱ کتاب لاتین الکترونیک از سایتهای اینترنتی  دانلود و رده بندی شده است.

پایگاه‌های موجود در كتابخانه: پایگاه  کتابخانه پژوهشگاه، پایگاه گزارشهای پژوهشی، پایگاه پایان نامه‌ها، پایگاه  نشریات ادواری، علاوه بر بخش اصلی و مخزن کتاب که به صورت باز و در دسترس  استفاده کنندگان است، دیگر بخش‌ها شامل: مرجع، نشریات، گزارشها و پایان  نامه‌ها و بخش امانت و سالن مطالعه است.