پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 دو فصلنامه علمی-پژوهشی«پژوهش سیاست نظری»
این نشریه از سال ۱۳۸۴ با عنوان «پژوهش علوم سیاسی» و از سال ۱۳۸۷ با  عنوان تخصصی «پژوهش سیاست نظری» مقاله های علمی ـ پژوهشی را در حوزه تخصصی  علوم سیاسی منتشر میكند.و تا کنون ۲۳ شماره از آن منتشر شده است.