پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 دو فصلنامه تخصصی «پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه»
این نشریه از سال ۱۳۸۶ با عنوان «جوانان و مناسبات نسلی» و از سال  ۱۳۸۸ با عنوان تخصصی «جوانان، فرهنگ و جامعه» مقاله های علمی ـ پژوهشی را  در تخصصهای میان رشته ای جوانان، روابط بین نسلی، مسائل فرهنگی و جامعه  منتشر میكند.