گروه پژوهشی روانشناسی اجتماعی

تعداد بازدید:۴۶۲۰

این گروه در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده است. شبکه برنامه گروه با عنوان « بررسی و سنجش خلقیات اجتماعی ایرانیان » به تصویب رسیده است.  

گروه پژوهشی روانشناسی اجتماعی که یکی از قدیمی ترین گروه های پژوهشگاه است، در حال حاضر مشغول کار بر روی شبکه برنامه ای با عنوان شناسایی و مطالعه ی خلقیات اجتماعی ایرانیان می باشد که از جمله عناوین طرح های پژوهشی آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-۱. فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه خلقیات ایرانیان(طرح پژوهشی)

۱-۲. خلقیات ایرانیان از دیدگاه نخبگان و صاحبنظران (طرح پژوهشی)

۱-۳. سنجش نگرش گروه های مختلف اجتماعی از نوع و میزان شیوع خلقیات مثبت و منفی ایرانیان(طرح پژوهشی

۱-۴. مطالعه و سنجش  فرهنگ و روحیه کار گروهی در بین ایرانیان و عوامل موثر بر آن (طرح پژوهشی)

۱-۵. مطالعه و سنجش ابعاد تعهد اجتماعی در جامعه و عوامل موثر بر آن  (طرح پژوهشی)

۱-۶. مطالعه و سنجش مدارای اجتماعی در جامعه و عوامل موثر بر آن (طرح پژوهشی)

۱-۷. مطالعه و سنجش میزان گرایش ایرانیان به خشونت و پرخاشگری و عوامل موثر بر آن (طرح پژوهشی)

۱-۸. مطالعه و سنجش اخلاق کار و عوامل موثر بر آن (طرح پژوهشی)