شورای علمی پژوهشگاه

تعداد بازدید:۲۹۷۳

شورای علمی پژوهشگاه
ترکیب شورای علمی پژوهشگاه عبارت است از :
∗ رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)
∗ معاون پژوهشی (نائب رئیس و دبیر شورا)
∗ سایر معاونان پژوهشگاه
∗ مدیر گروه علوم انسانی و اجتماعی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
∗ رؤسای پژوهشکده ها
∗ چهار نفر از مدیران گروه ها به انتخاب مدیران گروه های پژوهشگاه
∗ سه نفر از صاحبنظران در زمینه علوم انسانی و فرهنگ به انتخاب رئیس پژوهشگاه
وظایف و اختیارات شورای علمی پژوهشگاه عبارتند از
∗ تعیین خط مشی کلی و تدوین برنامه های کلان علمی وارزیابی فعالیت علمی پژوهشگاه و واحدهای تابعه آن∗ بررسی برنامه سالانه و میان مدت براساس سیاست هایپژوهشی مصوب شورای علمی جهاد دانشگاهی و برنامه توسعه جهاد دانشگاهی
∗ تصویب طرح های پژوهشی،سمینارها، کارگاه ها و گردهمایی ها
∗ تصویب برنامه دوره های آموزشی علمی و کاربردی و دوره های عالی پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات
∗ ارزیابی نتایج فعالیت های پژوهشی و آموزشی