معرفی گروه مدیریت

تعداد بازدید:۲۲۳۰

 این گروه در سال ۱۳۸۵ تأسیس شده و در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ موفق به کسب موافقت قطعی شده است. عنوان شبکه برنامه گروه « طرح جامع مدیریت و شبکه دانش  » است.
اهداف شبکه برنامه گروه
هدف اصلی

 • هدف اصلی فاز اول و دوم طرح، راهبری و هدایت فرایندهای مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات، و در نهایت طراحی و تولید نرمافزار مدیریت دانش است. 
 • هدف اصلی فاز دوم طرح (پیادهسازی شبکه دانش جهاد دانشگاهی)، اتصال دانشی واحدهای پایلوت در جهاد دانشگاهی و استقرار شبکه دانش میباشد

  اهدف فرعی

 • ساماندهی دانشهای تولیدی ( اعم از تجارب، نکات فنی و مدیریتی، دانشهای اقتباسی) حین فرآیندها و پروژههای کاری شامل جمعآوری، ارزیابی، دستهبندی و بازیابی توسط نرمافزار جامع مدیریت دانش در جهت تولید بانک دانش 
 • عدم اتلاف سرمایههای دانشی با بازنشسته شدن و یا خروج کارکنان از کار
 • تلاش برای جلوگیری از انجام دوبارهکاریها و اتلاف سرمایههای فکری و مادی 
 • ساماندهی دانشهای تولید شده حین انجام طرح ها و فرایندهای کاری
 • بهبود و مکانیزه کردن نظام پاداشدهی مادی و ارزشی دانشی
 • آشنایی کارکنان با نحوه استفاده از بانک دانش و سیستم مدیریت دانش
 • ایجاد نقشه دانش سازمانی به گونهای که بدانیم در حوزه کاری جهاد دانشگاهی و فیلدهای دانشی آن، چه کسی، چه چیزی میداند و در کجاست؟
 • جاریسازی سؤالات دانشی در نرمافزار مدیریت دانش به گونهای که دانش در سریعترین زمان به مناسبترین فرد برای پاسخگویی ارائه شود.

  استقرار کامل نظام مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به نحوی که از تمام مزایای سیستم های استقرار یافته قبلی در جهاد دانشگاهی برخوردار و سیستم مدیریت دانش واحدهای پایلوت جهاد دانشگاهی را در بر داشته باشد و برای پذیرش فاز دوم شبکه برنامه براساس همین پیشنهاد کاملاً آماده باشد.

  طرح هایی که در غالب شبکه برنامه مذکور در حال تهیه و تدوین می باشند عبارتند از :

 • طراحی و استقرار مدیریت دانش
 • طراحی و استقرار شبکه دانش
 • تدوین مبانی و بسترسازی طرح مستند سازی در جهاد دانشگاهی
 • طراحی و پیادهسازی نرمافزار جامع مدیریت دانش و مستندسازی تجارب
 • استقرار نرمافزار مدیریت دانش در پژوهشگاههای منتخب
 • تدوین پروتکلها و ایجاد ارتباط دانشی سازمانهای حاضر در طرح
 • طراحی و پیادهسازی نرم افزار شبکه دانش

  مهمترین طرحهای انجام شده گروه در زمینههای زیر هستند: 

  ۱.مدیریت راهبردی (استراتژیک)

  ۲.الگوسازی شایستگیهای مدیران

  ۳.مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد

  ۴.مدیریت دانش و مستندسازی

  ۵.مدیریت سرمایه فکری

  ۶.آسیبشناسی سازمانی

  ۷.نیازسنجی آموزشی