گروه پژوهشی مدیریت

تعداد بازدید:۳۵۴۳

 

این گروه فعالیت خود را از سال 1374 آغاز نموده و در تاریخ 19 مهر ماه 1377 موفق به کسب موافقت قطعی از دفتر مرکزی شده است. عنوان شبکه برنامه گروه «طرح جامع مدیریت و شبکه دانش» است.

هدف اصلی

 • هدف اصلی فاز اول و دوم طرح، راهبری و هدایت فرایندهای مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات، و در نهایت طراحی و تولید نرمافزار مدیریت دانش است. 
 • هدف اصلی فاز دوم طرح (پیادهسازی شبکه دانش جهاد دانشگاهی)، اتصال دانشی واحدهای پایلوت در جهاد دانشگاهی و استقرار شبکه دانش میباشد

اهدف فرعی

 • ساماندهی دانشهای تولیدی ( اعم از تجارب، نکات فنی و مدیریتی، دانشهای اقتباسی) حین فرآیندها و پروژههای کاری شامل جمعآوری، ارزیابی، دستهبندی و بازیابی توسط نرمافزار جامع مدیریت دانش در جهت تولید بانک دانش 
 • عدم اتلاف سرمایههای دانشی با بازنشسته شدن و یا خروج کارکنان از کار
 • تلاش برای جلوگیری از انجام دوبارهکاریها و اتلاف سرمایههای فکری و مادی 
 • ساماندهی دانشهای تولید شده حین انجام طرح ها و فرایندهای کاری
 • بهبود و مکانیزه کردن نظام پاداشدهی مادی و ارزشی دانشی
 • آشنایی کارکنان با نحوه استفاده از بانک دانش و سیستم مدیریت دانش
 • ایجاد نقشه دانش سازمانی به گونهای که بدانیم در حوزه کاری جهاد دانشگاهی و فیلدهای دانشی آن، چه کسی، چه چیزی میداند و در کجاست؟
 • جاریسازی سؤالات دانشی در نرمافزار مدیریت دانش به گونهای که دانش در سریعترین زمان به مناسبترین فرد برای پاسخگویی ارائه شود.
 • استقرار کامل نظام مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به نحوی که از تمام مزایای سیستم های استقرار یافته قبلی در جهاد دانشگاهی برخوردار و سیستم مدیریت دانش واحدهای پایلوت جهاد دانشگاهی را در بر داشته باشد و برای پذیرش فاز دوم شبکه برنامه براساس همین پیشنهاد کاملاً آماده باشد.

طرح هایی که در غالب شبکه برنامه مذکور در حال تهیه و تدوین می باشند عبارتند از :

 • طراحی و استقرار مدیریت دانش
 • طراحی و استقرار شبکه دانش
 • تدوین مبانی و بسترسازی طرح مستند سازی در جهاد دانشگاهی
 • طراحی و پیادهسازی نرمافزار جامع مدیریت دانش و مستندسازی تجارب
 • استقرار نرمافزار مدیریت دانش در پژوهشگاههای منتخب
 • تدوین پروتکلها و ایجاد ارتباط دانشی سازمانهای حاضر در طرح
 • طراحی و پیادهسازی نرم افزار شبکه دانش

مهمترین طرحهای انجام شده گروه در زمینه های زیر هستند: 

 1. مدیریت راهبردی (استراتژیک)
 2. الگوسازی شایستگیهای مدیران
 3. مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد
 4. مدیریت دانش و مستندسازی
 5. مدیریت سرمایه فکری
 6. آسیبشناسی سازمانی
 7. نیازسنجی آموزشی