جهاد دانشگاهی

آخرین اخبار

انتصاب عضو شورای راهبردی طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
۲۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۴

انتصاب عضو شورای راهبردی طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه طی حکمی از سوی محمد سلگی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ، آقای دکتر ایرج فیضی به عنوان عضو شورای راهبردی طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد
انتصاب مدیر گروه روان شناسی اجتماعی
۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۴

انتصاب مدیر گروه روان شناسی اجتماعی

انتصاب مدیر گروه روان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
دوفصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار ۹۷ منتشر شد .
۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۸

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار ۹۷ منتشر شد .

فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار ۹۷ منتشر شد .
انتشار فصلنامه شماره ۲۴ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری
۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۶

انتشار فصلنامه شماره ۲۴ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری

دو فصلنامه شماره ۲۴ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری منتشر شد

مجلات علمی و پژوهشی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار ۹۷ منتشر شد .
۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۸

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار ۹۷ منتشر شد .

فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل‌ و هشتم، بهار ۹۷ منتشر شد .
انتشار فصلنامه شماره ۲۴ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری
۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۶

انتشار فصلنامه شماره ۲۴ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری

دو فصلنامه شماره ۲۴ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری منتشر شد
انتشار فصلنامه شماره ۲۳ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری
۱۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۲

انتشار فصلنامه شماره ۲۳ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری

دوفصلنامه علمی-پژوهشی " پژوهش سیاست نظری " شماره بیستم و دوم، بهارو تابستان ۱۳۹۷ منتشر شد
انتشار فصلنامه شماره ۲۲ فصلنامه  علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۶

انتشار فصلنامه شماره ۲۲ فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش سیاست نظری

دوفصلنامه علمی-پژوهشی " پژوهش سیاست نظری " شماره بیستم و دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد
خبر برای کوچک ۵
۲۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۳

خبر برای کوچک ۵