اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

تعداد بازدید:۶۱۲۷

مصطفی سمیعی نسب

رییس پژوهشگاه

دکترای تخصصی اقتصاد

محمدجواد چیت ساز

رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

افشین داورپناه

عضو هیأت علمی

کارشناسی ارشد مردم شناسی

فروزنده جعفرزاده پور

مدیر گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

دکترای تخصصی جامعه شناسی

ایرج قاسمی

مدیر گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اسد رازانی

عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کارشناسی ارشد شهرسازی

سیدرضا شاکری

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی

دکترای تخصصی علوم سیاسی

رضا عسکری مقدم

عضو هیأت علمی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

نقی عسگری

رییس پژوهشکده علوم توسعه

کارشناسی ارشد شهرسازی

محمد کمالی زاده

رییس پژوهشکده علوم انسانی

دکترای تخصصی علوم سیاسی

مهدی سعیدی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

محمد محمودی

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

علی رنجبرکی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد

دکترای تخصصی علوم اقتصادی

حسین حیدری

عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

مسعود دادگر

عضو هیأت علمی گروه معماری و منظر شهری

کارشناسی ارشد شهرسازی

حمید رمضانی

مدیر گروه معماری و منظر شهری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

احمد شکیبا

عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

سید احمد قاسمی

عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران

محمدقاسمی سیانی

عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکترای تخصصی جغرافیا

بتول کیایی

عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مژگان محمدی

مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی

دکترای تخصصی فلسفه

سید محمدموسی مطلبی

مدیر گروه اقتصاد

دکترای تخصصی اقتصاد نظری

تیمور مرجانی

عضو هیأت علمی گروه مدیریت

دکترای تخصصی مدیریت

حسین منتی

مدیر گروه مدیریت

دکترای تخصصی مدیریت

حسین نوری نیا

عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی فرهنگی

کارشناسی ارشد جامعه شناسى

محمد سلگی

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی اجتماعی

دکتری روانشناسی

غلامرضا اسکندریان

مدیر گروه روانشناسی اجتماعی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

هادی برغمدی

عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی

دکترای تخصصی جامعه شناسی

محمد علی خبری

عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی فرهنگی

 

علی حاتمی

عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

مژگان اثباتی

عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

 

سیدحمیدرضا رئوف سید نژاد

عضو هیأت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی