طرح های پژوهشی گروه روانشناسی اجتماعی

تعداد بازدید:۳۲۷۸

طرحهای انجام شده

  1.  

بررسی و فراتحلیل گزارش‌های ممیزی علوم انسانی

1390

جامعه شناسی

  1.  

شناسایی راهکارهای درونی کردن ارزشهای دینی

1381

روانشناسی اجتماعی

  1.  

بررسی بحران هویت دختران جوان ایران

1382

روانشناسی اجتماعی

  1.  

بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در جذب دانش‌آموزان به ارزشهای دینی (آسیب‌شنای تربیت دینی)

1382

روانشناسی اجتماعی

  1.  

روان‌شناسی نسل سوم انقلاب

1384

روانشناسی اجتماعی

  1.  

فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در حوزه آداب و مهارتهای زندگی

1386

روانشناسی اجتماعی

  1.  

چالشهای اسلامی کردن دانشگاه

1391

روانشناسی اجتماعی

 

طرحهای در دست اجرا

  1.  

انجام پیمایش ملی با عنوان بررسی میزان پای بندی علمی دانشجویان به اخلاق اسلامی و سنجش و پیامدهای آن

روانشناسی اجتماعی