معرفی گروه پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

تعداد بازدید:۲۸۳۴

مفاهیمی چون مدیریت فرهنگی، راهبردهای فرهنگی، سیاست فرهنگی، برنامه‌ریزی فرهنگی و نظایر آن از مفاهیم جدیدی به شمار می‌آیند که عمدتاً از اواخر دهه 60 میلادی مطرح شدهاند و در راستای برنامه‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی، به‌ عنوان زمینه‌ای جدّی و چالش‌ برانگیز پیش روی مدیران و برنامهریزان قرار گرفتهاند.

اکنون با مطرح شدن برنامه‌های توسعه در بیشتر کشورها و نتایج خواسته و ناخواسته به جا مانده از این برنامه‌ها، اهداف و راهبردهای متصور برای مدیریت و برنامهریزی‌ فرهنگی، معطوف به ارائه مطالعات و راه‌کارهایی برای تقلیل اثرات نامطلوب برنامه‌های توسعه از جمله کاهش محرومیت‌های اجتماعی، تجدید حیات شهری، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت جامعهای امن و ترویج زندگی سالم شده است.

مهم‌ترین اصل مورد تأکید در رویکرد مدیریتی بر فرهنگ، تمرکز بر مطالعات کاربردی و استفاده عملی از نتایج پژوهشها در رفع مسائل و موانع فرهنگی است. بر این اساس گروه مدیریت فرهنگی با در نظر گرفتن سه مرحله ‌شناسایی، ‌ارزیابی و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل فرهنگی در سه سطح کلان (جامعه)، میانی (سازمان‌ها و نهادها) و خرد (کنش‌گران اجتماعی) به انجام مطالعات کاربردی مورد نیاز جامعه در حوزه فرهنگ می‌پردازد.

علاوه بر آن در سالهای اخیر، نگاه استراتژیک به مدیریت و شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای درونی و بیرونی، از اولویتهای واقعی سازمانها به شمار آماده و با درک همین اولویتها و ضرورتها، پیشنهادهای متعددی از سازمانها دریافت گردیده است. بر این اساس، بخشی از پروژههای انجام شده در گروه، مربوط به برنامهریزی استراتژیک میباشد.

توانمندیهای تخصصی:


آسیبشناسی نهادها و سازمانهای فرهنگی
مطالعه در حوزه مدیریت کیفیت کالاها و خدمات فرهنگی
شناخت فرهنگ سازمانی نهادها و سازمانهای فرهنگی
بررسی در زمینه سرآمدی و تعالی نهادها و سازمانهای فرهنگی
رصد وضع موجود سازمانها و مراکز فرهنگی
نیازسنجی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی
مشاوره به سازمان ها درخصوص شناسایی کلیدی ترین موانع پیشرفت و ارائه طریق برای مرتفع کردن آن ها
تدوین برنامه های استراتژیک در زمینه منابع انسانی، امور مالی، آموزش، پژوهش و معماری سیستم های اطلاعاتی
تدوین سندهای توسعه در زمینه های موردنیاز سازمان های اداری کشور  
بررسی مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد در حوزه فرهنگ
ارزیابی تأثیرات فرهنگی طرحها و اقدامات توسعهای
ارزیابی فعالیتهای فرهنگی
مطالعات فراغت و نهادهای فراغتی
برنامهریزی فضایی، تعیین و تخصیص درست منابع فرهنگی به مکانها و مناطق
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر
تهیه سند توسعه گردشگری