اعضای هیات علمی گروه مدیریت

تعداد بازدید:۳۴۸۱

اعضای هیات علمی گروه مدیریت

حسین منتی

مدیر گروه پژوهشی

تیمور مرجانی

عضو گروه