دفتر امور هیات علمی

تعداد بازدید:۲۱۹۳

دفتر امور هیات علمی و وظایف آن:

مدیر دفترامور هیأت علمی :

حسین حیدری

 

 

دفتر امور هیأت علمی پژوهشگاه با هدف نظام‌مند ساختن و روان‌سازی فرایند جذب، تثبیت، نگهداری، ترفیع پایه، تبدیل وضعیت، ارتقاء رتبه و ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی تشکیل شده است.

وظایف این دفتر عبارت است از:

 • نظام‌مندسازی و روزآمد کردن فرآیند جذب، نگهداری، تثبیت، ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی؛
 • دریافت گزارش فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی اعضای هیأت علمی از پژوهشکده ذیربط؛
 • ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس گزارش و نظر پژوهشکده ذیربط؛
 • تشکیل بانک اطلاعات روزآمد اعضای هیأت علمی؛
 • انتخاب پژوهشگر نمونه در هر سال بر اساس شیوه نامه نحوه انتخاب پژوهشگر نمونه.

 

اعضای شورای امور هیات علمی

 • رئیس پژوهشگاه به عنوان رئیس شورا؛
 • دو نفر از معاونان پژوهشگاه؛
 • دو نفر از روسای پژوهشکده‌ها؛
 • دو نفر از اعضای هیئت علمی (رسمی) به انتخاب رئیس پژوهشگاه .

 

وظایف مدیر دفتر امور هیأت علمی

 • تلاش در جهت تحقق بهینه وظایف دفتر؛
 • دبیری شورای امور هیأت علمی؛
 • تنظیم دستور جلسات شورای امور هیأت علمی با نظر رئیس پژوهشگاه؛
 • تنظیم صورتجلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات؛
 • ارائه گزارش سالیانه فعالیت‌های این دفتر به رئیس پژوهشگاه.