پژوهشکده علوم انسانی

تعداد بازدید:۵۴۸۲

رئیس پژوهشکده : دکتر محمد کمالی زاده

 

پژوهشکده علوم انسانی
پژوهشکده علوم انسانی دارای سه گروه پژوهشی فعال است که عبارتند از:
∗ گروه الهیات ومعارف اسلامی
∗ گروه زبان و ادبیات فارسی
∗ گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل