گروه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۵۱۴۹

گروه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
این گروه در سال 1374 تأسیس شده و در تاریخ 1381/5/15 موفق به دریافت موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. اولین شبکه برنامه پژوهشی گروه ادبیات با عنوان »زبان و ادبیات فارسی و مقتضیات امروز «در تاریخ 1/ 10 / 1380 با سه عنوان محور
زیر به تصویب رسید.
محور اول: بررسی درونمایه ها و تیپ های غیربومی در ادبیات داستانی معاصر
محور دوم: بررسی رئالیسم بومی
محور سوم: بازآفرینی و احیای مواریث ادبی براساس مقتضیات اجتماعی امروز
این شبکه برنامه با اجرای 7 طرح در سال 1384 خاتمه یافته است. دومین شبکه برنامه گروه با عنوان »جریان های داستان نویسی دوره پس از انقلا ب اسلامی و مواریث ادبی و مقتضیات انسان معاصر « در سال 1384 با دو محور اصلی و فرعی زیر به تصویب رسید و اجرا شد.
محوراصلی: جریان های داستان نویسی پس از انقلاب اسلامی. شامل:
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی جنگ (رویکردهای عمده)
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی جنگ (بر مبنای دانش روایتشناسی)
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی دینی
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی جامعه گرا
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی سیاست گرا
∗ محور فرعی: مواریث ادبی و مقتضیات انسان معاصر. شامل:
∗ پیام های جهانی ادبیات فارسی (مرحله اول)
∗ پیام های جهانی ادبیات فارسی (مرحله دوم)
در حال حاضر گروه زبان و ادبیات فارسی در حال اجرای سومین شبکه برنامه خود با عنوان »نسبت ادبیات داستانی معاصر و هویت ایرانی « می باشد. این شبکه برنامه دو محور دارد:

محور اول: نقد و تحلیل ادبیات داستانی اقلیمی و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی. که این محور شامل
پژوهش های زیر است:
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی اقلیم جنوب و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی اقلیم شمال و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی اقلیم شرق و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی اقلیم غرب و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی اقلیم اصفهان و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی
∗ نقد و تحلیل ادبیات داستانی اقلیم آذربایجان و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی
محور دوم: نقد و تحلیل ادبیات داستانی و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی. این محور شامل پژوهش های
زیر است:
∗ ادبیات داستانی فرا اقلیمی معاصر داخلی و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی ∗ ادبیات داستانی فرا اقلیمی مهاجرت و سنجش نسبت
آن با هویت ایرانی