گروه پژوهشی علوم سیاسی

تعداد بازدید:۵۰۶۵

این گروه که در سال ۱۳۸۱ موفق به دریافت موافقت قطعی شده است، حوزه اصلی فعالیتهای پژوهشی خود را «مطالعات دولت» قرار داده و سعی دارد تا با انجام پژوهشهای نظری، راهبردی و کاربردی، پاسخگوی نیازهای امروز و آینده در این حوزه باشد. در راستای انجام این رسالت، تاکنون دو شبکه برنامه در این گروه به تصویب رسیده است که شبکه برنامه نخست با عنوان «دولت جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن: چالشها، فرصتها» در قالب چندین طرح پژوهشی انجام شده و به اتمام رسیده است. از جمله عناوین طرح های این شبکه برنامه میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

 • چیستی جهانی شدن
 • بررسی حقوق و نهادهای مدنی در ایران
 • تاثیر جهانی شدن بر کارکردهای دولت رانتیر
 • جهانی شدن و حقوق شهروندی

  هم اکنون شبکه برنامه دوم گروه علوم سیاسی با عنوان «الزامات نهادی - سیاسی کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران» در حال انجام است. برخی از مهمترین عناوین این شبکه برنامه عبارتند از:

 • چیستی کارآمدی دولت (با تاکید بر دولت جمهوری اسلامی ایران)
 • تبیین الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی و تبیین راهکارهای ارتقاء کارآمدی در همکاری و هماهنگی قوه مجریه و قوه مقننه
 • بررسی و تحلیل نقش نظارتی نهادهای مدنی در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران

  علاوه بر طرحهای مرتبط با شبکه برنامه، طرحهای کارفرمایی متعددی نیز در این گروه تاکنون به انجام رسیده است. علاوه بر این، برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی از دیگر فعالیتهای گروه علوم سیاسی است که از جدیدترین موارد در این زمینه میتوان به نشست های زیر اشاره داشت:

 • بررسی و تحلیل مذاکرات هسته ای ایران
 • تاثیر جهانی شدن بر امنیت ملی
 • تحولات قومی در ایران
 • امنیت و هویت قومی
 • امنیت هویت در نگاه ایرانی

  گروه علوم سیاسی طی سالهای اخیر در دو رشته سیاستگذاری فرهنگی و مسایل ایران در مقطع دکتری پژوهش محور به آموزش دانشجو پرداخته است که ماحصل فعالیت این دانشجویان نیز در قالب رسالههای دکتری در جهت حل مسایل پژوهشی نهادهای حکومتی بوده است. مجله علمی - پژوهشی سیاست نظری نیز زیر نظر این گروه در حال انتشار  بوده و تاکنون بیش از ۱۴شماره از آن منتشر شده است.