گروه پژوهشی الهیات و معارف اسلامی

تعداد بازدید:۴۹۴۵

گروه پژوهشی الهیات و معارف اسلامی
این گروه در سال 1374 تأسیس و در تاریخ 15 / 5/ 1381 موفق به کسب موافقت قطعی شده است. اولین شبکه برنامه گروه پژوهشی الهیات با عنوان »الهیات و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی ایران « در سه محور اندیشه سیاسی در اسلام، فرهنگ اسلامی و عدالت اجتماعی اجرا شد.
شبکه برنامه دوم گروه با عنوان »دین و عقلانیت نوین « شامل 4 طرح به تصویب و در سال 1389 به پایان رسید.
سومین شبکه برنامه گروه در سال 1390 با عنوان »انسان شناسی مقایسه ای « تصویب شد. این شبکه برنامه در دو محور اصلی و در قالب 7 پروژه به بحث انسان شناسی پرداخته می شود:
انسان شناسی توصیفی(وضع مطلوب انسان)
اهداف شبکه برنامه گروه:
1. شناخت وضع موجود انسان از دو جنبه: ماهیت انسان و روابط انسان
2. شناخت وضع مطلوب انسان از سه جنب ه: مطلوبهای اخلاقی، مطلوبهای روانشناختی و معنای زندگی
3. ارائه ی روش های تعلیم و تربیتی مناسب برای گذار ازوضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود
4. ارزیابی برنامه های توسعه کشور بر اساس داده های انسانشناختی
محورهای شبکه برنامه و اهداف مورد نظر از اجرای هر محور:
مسائل مطرح در باب انسان را می توان به دو بخش عمده »واقعیتها ( «(facts و »ارزشها ( «(values تقسیم کرد. در بخش »واقعیتها « در باب مسائل و موضوعات وجودی انسان و حیات انسانی تحقیق می-شود؛ به عبارت دیگر، در این بخش به ویژگیهایی که انسان دارد پرداخته می شود. در
بخش ارزشی در باب ویژگیهایی که انسان باید داشته باشد، تحقیق می شود. بنابراین، پروژه ها نیز به دو بخش بزرگ تقسیم می شوند:
1. پروژه هایی که موضوعات آنها بر محور مسائلی می گردد که چنانچه پاسخ داده شوند، واقعیتهای انسان شناخته می شوند.
2. پروژه هایی که موضوعات آنها بر محور مسائلی می گردد که چنانچه پاسخ داده شوند، ارزشهای انسان شناخته می شود.
این دو بخش، در این برنامه تحت دو محور اصلی بهنامهای »انسان شناسی توصیفی(وضع موجود انسان) « و »انسان شناسی هنجاری (وضع مطلوب) « تعریف شده است.
عناوین طرح های مد نظر برای اجرا در هر محور و اطلاعات مرتبط با آنها:
1. بررسی و مقایسه ماهیت انسان از نظر قرآن و متفکران غربی
2. بررسی و مقایسه روابط انسان از نظر قرآن و متفکران غربی
3. بررسی و مقایسه مطلوبهای اخلاقی از نظر قرآن و متفکران غربی
4. بررسی و مقایسه مطلوبهای روانشناختی از نظر قرآن و متفکران غربی
5. بررسی و مقایسه معنای زندگی از نظر قرآن و متفکران غربی
6. روش های تعلیم و تربیتی مناسب بر اساس یافته های انسان شناسی
7. ارزیابی برنامه های توسعه چهارم و پنجم کشور بر اساس داده های انسان شناختی