معرفی گروه الهیات و معارف اسلامی

تعداد بازدید:۶۹۰۵

گروه پژوهشی الهیات و معارف اسلامی

این گروه در سال 1374 تأسیس شده است و موفق به گرفتن موافقت قطعی در تاریخ 15/5/1381 شده است. اولین شبکه برنامه گروه پژوهشی الهیات با عنوان «الهیات و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی ایران» در سه محور اندیشه سیاسی در اسلام، فرهنگ اسلامی و عدالت اجتماعی اجرا شد. شبکه برنامه دوم گروه با عنوان «دین و عقلانیت نوین» شامل 4 طرح به تصویب رسید و در سال 1389 به پایان رسید.