اعضای هیات علمی گروه مدیریت

تعداد بازدید:۳۸۹۷

اعضای هیات علمی گروه مدیریت

حسین منتی

مدیر گروه پژوهشی

تیمور مرجانی

عضو گروه