گروه پژوهشی جامعه شناسی

تعداد بازدید:۴۶۰۵

این گروه در سال ۱۳۸۰ تأسیس و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ موفق به دریافت موافقت قطعی شده است. اولین شبکه برنامه گروه پژوهشی جامعه‏شناسی با موضوع «بررسی و سنجش هویت ایرانیان» تهیه و تدوین و در مرداد ۱۳۸۲ به تصویب نهایی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی رسید. این شبکه برنامه در قالب ۹ طرح پژوهشی تهیه شده است.
مهمترین زمینه های فعالیت گروه
۱.هویت
۲.سرمایه اجتماعی
۳.فرهنگ
۴.مسایل اجتماعی ایران
۵.مشارکت سیاسی و اجتماعی
۶.آسیب ها و مسائل اجتماعی ایران
۷.جامعه شناسی شهری
۸.ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
۹.توسعه فرهنگی و اجتماعی
اولین شبکه برنامه مصوب گروه جامعه شناسی با محوریت هویت مصوب شد که طرح های مورد نظر در این شبکه برنامه عبارت بودند از:

 • سنجش هویت ملی ایرانیان
 • سنجش هویت قومی ایرانیان
 • سنجش هویت مدرن ایرانیان 
 • سنجش هویت دینی ایرانیان 
 • سنجش هویت شغلی ایرانیان 
 • سنجش هویت فردی ایرانیان

  دومین شبکه برنامه گروه جامعه شناسی، شبکه های اجتماعی مجازی و هویت می باشد که در سال ۱۳۹۳ تصویب شده است:

  طرح های مورد نظر در این شبکه برنامه عبارتند از :

 • شبکه های اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی مجازی و دینداری و الگوهای اعتقادی
 • شبکه های اجتماعی مجازی، خانواده و روابط خانوادگی
 • شبکه های اجتماعی مجازی وفرهنگ سیاسی
 • شبکه های اجتماعی مجازی و  امنیت اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی
 • آینده شناسی تحولات آتی و شبکه های اجتماعی مجازی (در سطوح کلان، میانه و خرد) و شناسایی فرصتها و تهدیدهای فرارو
 • سیاستها، راهبردها و راهکارهای مدیریت پیامدها و  آثار منفی شبکه های اجتماعی مجازی