مراسم تقدیر از سردبیر سابق فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی

۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۵