دومین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور برگزار شد۷

دومین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور برگزار شد

دومین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور را با حضور...

سی و یکمین نشست از برنامه کرسی مطالعات فرهنگ و امنیت با حضور دکتر بیژن عبالکریمی۶

سی و یکمین نشست از برنامه کرسی مطالعات فرهنگ و امنیت با حضور دکتر بیژن عبالکریمی

سی و یکمین نشست از برنامه کرسی مطالعات فرهنگ و امنیت با حضور دکتر بیژن...

جلسه مباحث حقوقی سند چشم انداز۴

جلسه مباحث حقوقی سند چشم انداز

جلسه مباحث حقوقی سند چشم انداز

اولین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور۶

اولین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور

اولین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور را با حضور...