مراسم روز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی

۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۳ ۶
مراسم روز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی
مراسم روز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی
مراسم روز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی
مراسم روز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی
مراسم روز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی
مراسم روز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی