مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب

۱۰ آبان ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۷ ۸

مراسم معارفه رئیس جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب

تاریخ 09/08/1400

مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب
مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب
مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب
مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب
مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب
مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب
مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب
مراسم معارفه سرپرست جدید پژوهشگاه دکتر مصطفی سمیعی نسب