بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

۱۱ آذر ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۳ ۱۵

چهارشنبه 8 آذر ماه دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی و هیأت همراه با حضور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در نشستی صمیمانه با مدیران این پژوهشگاه گفتگو کرد.

بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
بازدید دکتر مسلمی نائینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی