پژوهشی - آرشیو

چاپ مقاله « واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-۱۹»

چاپ مقاله « واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-۱۹»

مقاله علمی آقای جواد مداحی عضو گروه پژوهشی مطالعات خانواده پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات اجتماعی با عنوان « واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-۱۹» در فصلنامه علمی – پژوهشی اسلام ومطالعات اجتماعی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
چاپ مقاله « قلدری در مدرسه در میان نوجوانان ایرانی: تاکید بر مدل تعدیلگر مرتبه بالاتر در نظریه کنش موقعیتمند»

چاپ مقاله « قلدری در مدرسه در میان نوجوانان ایرانی: تاکید بر مدل تعدیلگر مرتبه بالاتر در نظریه کنش موقعیتمند»

مقاله علمی آقای سعید کبیری عضو هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « قلدری در مدرسه در میان نوجوانان ایرانی: تاکید بر مدل تعدیلگر مرتبه بالاتر در نظریه کنش موقعیتمند» در ژورنال International Journal of Bullying Prevention : به چاپ رسید.

ادامه مطلب
چاپ مقاله «تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی بر شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین: کاربست تجربی نظریۀ فشار عمومی اگنیو»

چاپ مقاله «تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی بر شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین: کاربست تجربی نظریۀ فشار عمومی اگنیو»

مقاله علمی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی بر شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین: کاربست تجربی نظریۀ فشار عمومی اگنیو» در دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران به چاپ رسید

ادامه مطلب
چاپ مقاله « آیا نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را در طول همه گیری کووید-۱۹ را تبیین کند؟ جستاری در بافت شهری ایران»

چاپ مقاله « آیا نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را در طول همه گیری کووید-۱۹ را تبیین کند؟ جستاری در بافت شهری ایران»

مقاله علمی آقای سعید کبیری با عنوان « آیا نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را در طول همه گیری کووید-۱۹ را تبیین کند؟ جستاری در بافت شهری ایران» در ژورنال: Crime & Delinquency به چاپ رسید.

ادامه مطلب
برنامه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای «رشد تولید» و «مهار تورم»
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مطرح کرد

برنامه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای «رشد تولید» و «مهار تورم»

اعلام برنامه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای «رشد تولید» و «مهار تورم» توسط رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

ادامه مطلب