پژوهشی - آرشیو

به همت مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه انجام شد؛

اختتام طرح پژوهشی «ارزیابی تأثیرات اجتماعی تغییر کاربری پایانه شرق جدید»

مدیر مرکز ارزیابی تأثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی از اتمام طرح پژوهشی ارزیابی تأثیرات اجتماعی تغییر کاربری پایانه شرق جدید خبر داد.

ادامه مطلب

جلسه شورای علمی گروه پژوهشی معماری و منظر شهری برگزار شد

اولین جلسه شورای علمی گروه معماری و منظر شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۱ به منظور بررسی مجموعه عملکرد این گروه در سال گذشته و برنا‌مه‌ریزی برای سال پیش‌رو برگزار شد.

ادامه مطلب