پژوهشی - آرشیو

هفتمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" برگزار شد

هفتمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" برگزار شد

هفتمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با حضور آقای دکتر دژپسند، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق برگزار شد

ادامه مطلب
چاپ مقاله « نظریه فشار عمومی چقدر عمومی است؟ جستاری از انحراف محیط شغلی در ایران»

چاپ مقاله « نظریه فشار عمومی چقدر عمومی است؟ جستاری از انحراف محیط شغلی در ایران»

مقاله علمی آقایان سعید کبیری و جوادمداحی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « نظریه فشار عمومی چقدر عمومی است؟ جستاری از انحراف محیط شغلی در ایران » در مجله: بررسی عدالت کیفری بین المللی (۲۰۲۳) International Criminal Justice Review به چاپ رسید.

ادامه مطلب