چاپ مقاله « مربیگیری و دوپینگ: آزمون تئوری کنش موقعیتمند»

۱۲ تیر ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۲ کد : ۵۸۹۹۹ پژوهشی
مقاله علمی آقایان سعید کبیری و جواد مداحی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « مربیگیری و دوپینگ: آزمون تئوری کنش موقعیتمند » در مجله مسائل مربوط به مواد مخدر Journal of Drug Issues به چاپ رسید
چاپ مقاله « مربیگیری و دوپینگ: آزمون تئوری کنش موقعیتمند»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی ، مقاله علمی آقایان سعید کبیری و جواد مداحی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « مربیگیری و دوپینگ: آزمون تئوری کنش موقعیتمند » در مجله مسائل مربوط به مواد مخدر Journal of Drug Issues به چاپ رسید

در این مقاله آمده است: رفتار انحرافی و مجرمانه در ورزش همچنان یک معضل جدی است، چراکه قوانین، هنجارها و فرهنگ معطوف به بازی جوانمردانه و عادلانه را تهدید می کند. استفاده از مواد نیروزا «دوپینگ»، عموماً در فعالیت های ورزشی حرفه ای ممنوع است، زیرا بکارگیری مواد و روش های ارتقاء عملکرد غیرقانونی فلسفه بازی جوانمردانه را نقض می‌کنند. اگرچه تحقیقات گذشته به نقش مهم مربیان در رفتارهای انحرافی و مجرمانه بازیکنان اذعان داشته اند، با این وجود فقدان چارچوب های نظری در تبیین ارتباط بین سبک مربیگیری و فرآیند تصمیم گیری به دوپینگ ورزشکاران حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با مطالعه نمونه ای از مربیان فعال در کشور ایران (نمونه: 374 نفر) و با فرمول بندی نظریه کتش موقعیتمند نشان داد که مبادرت ورزشکاران به محصول تعامل بین تمایل به جرم مربیان و بستر مجرمانه ورزشی است.

نویسندگان: سیده معصومه شادمنفعت، سعید کبیری، هادین اسمیت، جان کوکران، تیا اندرسن، جواد مداحی

آدرس مقاله:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00220426231179217


نظر شما :