اختتام طرح پژوهشی « فراتحلیل مطالعات خلقیات»

۱۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۹ کد : ۱۳۷۳۰ پژوهشی
اختتام طرح پژوهشی « فراتحلیل مطالعات خلقیات»

صدوبیستمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه صبح روز شنبه مورخ 9/9/98 با حضور مدیرکل محترم دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی، در محل سالن جلسات پژوهشگاه برگزار گردید، در این جلسه گزارش پایانی طرح پژوهشی « فراتحلیل مطالعات خلقیات» به مسئولیت جناب آقای دکتر اصغر احمدی از گروه روان‌شناسی اجتماعی مطرح شد، مجری محترم طرح در جلسه حاضر شده و توضیحات لازم را در خصوص طرح و دستاوردهای آن ارائه دادند، سپس اعضای محترم شورای علمی با بررسی مستندات و توضیحات مجری، با اختتام طرح موافقت نمودند.

آقای دکتر احمدی در خصوص طرح توضیح دادند: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ دو ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻘﻴﺎت، و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪی ﺧﻠﻘﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ در آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 12 ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داده ﺳﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 23 ﻣﻔﻬﻮم و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﮔﺰﻳﻦ از ﺧﻠﻘﻴﺎت دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﻢ. در ﺑﺨﺶ دوم، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزهی ﺧﻠﻘﻴﺎت در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، و ﻣﻮردﭘﮋوﻫﻲﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی ﻫﺮﻛﺪام و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺮ اﺛﺮ، در ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪ-ﮔﻴﺮی، ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آنﭼﻪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در زﻣﻴﻨﻪی «ﺧﻠﻘﻴﺎتﺳﻨﺠﻲ» ﻋﻤﻼ ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ﻧﺪادهاﻧﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻨﻲ از ﺧﻠﻘﻴﺎت ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﻳﻚ، دارای ﺿﻌﻒ آﺷﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻴﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻧﻮآوریﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻃﺮح ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺧﻠﻘﻴﺎتﻧﮕﺎری»، «ﺧﻠﻘﻴﺎتﭘﮋوﻫﻲ»، و «ﺧﻠﻘﻴﺎتﺳﻨﺠﻲ» ﺳﺖ.


نظر شما :