حوزه ریاست

تعداد بازدید:۲۹۸۴

حوزه ریاست
حوزه ریاست مستقیماً زیر نظر رئیس یا سرپرست پژوهشگاه می باشد. اداراتی که در حال حاضر ذیل حوزهریاست فعالیت می کنند عبارتند از:
∗ دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی
∗ دفتر امور هیأت علمی
∗ اداره بودجه و تشکیلات
∗ ادره حراست
∗ اداره طرح و برنامه