چاپ مقاله «تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی بر شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین: کاربست تجربی نظریۀ فشار عمومی اگنیو»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۲ کد : ۵۶۷۰۴ پژوهشی
مقاله علمی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی بر شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین: کاربست تجربی نظریۀ فشار عمومی اگنیو» در دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران به چاپ رسید
چاپ مقاله «تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی بر شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین: کاربست تجربی نظریۀ فشار عمومی اگنیو»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی ، مقاله علمی آقایان سعید کبیری، جواد مداحی، حسین حیدری اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی بر شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین: کاربست تجربی نظریۀ فشار عمومی اگنیو» در دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران به چاپ رسید

در این مقاله آمده است : شرط‌بندی مسابقات مختلف ورزشی، قمار و جرائم مربوط به این حوزه، با توجه به اقبال جوانان به ورزش‌های گروهی به‌ویژه فوتبال، جایگاه خود را به‌عنوان کانالی تسهیلگر در تأمین درآمدی بادآورده مطرح کرده است. اهمیت بالای ورزش در کشورهای مختلف، گستردگی رشته‌های ورزشی و توجه گروه‌های مختلف به رویدادهای ورزشی، منجر به افزایش توجه به صنعت شرط‌بندی‌های ورزشی به مسابقات ورزشی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فشارهای اقتصادی بر درگیری افراد در شرط‌بندی‌های ورزشی غیرقانونی آنلاین است. بدین‌منظور از نمونۀ 447 نفری منتخب به روش نمونه‌گیریِ در دسترس از شهروندان مرد شهرهای بندر انزلی، رشت، لاهیجان، رودسر و لنگرود استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که فشارهای اقتصادی عینی با میانجیگری فشار ذهنی، عواطف منفی و انگیزه‌های انحرافی بر شرط‌بندهای ورزشی غیرقانونی آنلاین تأثیرگذارند. همچنین پایگاه اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان روابط علّی مدل فشار عمومی و شرط‌بندی‌های غیرقانونی را تعدیل می‌کند.

نویسندگان: سعید کبیری، جواد مداحی، حسین حیدری، مهدیه آخوندی

آدرس مقاله:https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3499-fa.html&sw=%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C


نظر شما :