مجلات علمی و پژوهشی - آرشیو

چهل و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی
توسط اداره نشریات پژوهشگاه منتشر شد؛

چهل و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی

اداره نشریات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی شماره چهل و سوم (سال یازدهم، بهار ۱۴۰۰) از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی را منتشر کرد.

ادامه مطلب