طرح های پژوهشی گروه علوم سیاسی

تعداد بازدید:۷۴۴۲

طرحهای انجام شده گروه

 1.  

امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام

1376

علوم سیاسی

 1.  

موانع سازمانی و مدیریتی قانون تشکیل شوراهای اسلامی و ارایه راهکارهای عملی آن

1378

علوم سیاسی

 1.  

بررسی نظریه‌ها و راهبردهای تحقق گفتگوی تمدنها

1378

علوم سیاسی

 1.  

بررسی دیدگاههای مختلف درباره دانشگاه اسلامی

1379

علوم سیاسی

 1.  

اندیشه سیاسی اندیشمندان ایرانی (تعداد25 متفکر)

1381

علوم سیاسی

 1.  

اندیشه سیاسی اندیشمندان غیر ایرانی (تعداد 37 متفکر)

1382

علوم سیاسی

 1.  

مناطق نفت خیز جنوب و دفاع مقدس

1383

علوم سیاسی

 1.  

مطالعات امنیتی رودخانه‌های مرزی غرب کشور

1384

علوم سیاسی

 1.  

مطالعات سیاسی رودخانه‌های مرزی غرب کشور

1384

علوم سیاسی

 1.  

مطالعات حقوق ‌بین الملل و سیاست خارجی رودخانه‌های مرزی غرب کشور

1384

علوم سیاسی

 1.  

تاثیر جهانی شدن بر جنبشهای اجتماعی در ایران

1384

علوم سیاسی

 1.  

مأخذ شناسی منابع موجود در زمینه جهانی شدن و اقوام در ایران

1386

علوم سیاسی

 1.  

تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی در ایران

1386

علوم سیاسی

 1.  

مطالعات اولیه در زمینه مبانی نظری موزه انقلاب اسلامی ودفاع مقدس

1387

علوم سیاسی

 1.  

فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از  جهانی شدن برای دولت‌های رانتی

1387

علوم سیاسی

 1.  

چیستی جهانی شدن

1388

علوم سیاسی

 1.  

چالشهای مشروعیت و کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران

1388

علوم سیاسی

 1.  

حقوق و نهادهای مدنی در ایران و پدیده جهانی شدن

1391

علوم سیاسی

 1.  

بررسی دولت سازی در جمهوری اسلامی ایران

1391

علوم سیاسی

 1.  

مطالعات ترافیک شامل آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و ارائه راهکارهای لازم

1391

علوم سیاسی

 1.  

بررسی نحوه ارتقاء تعامل جهاد دانشگاهی با سازمانهای بین المللی

1390

علوم سیاسی


طرحهای در دست اجرا
 1.  

الگوی تعامل وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی

علوم سیاسی

 1.  

تجربه رهبری سیاسی امام خمینی (ره) در وضعیت بحرانی، تعامل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه‌ی انسانی

علوم سیاسی