معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۷۰۷۴

این گروه در سال۱۳۷۴ تأسیس شده و در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۱ موفق به دریافت موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. اولین شبکه برنامه پژوهشی گروه ادبیات با عنوان «زبان و ادبیات فارسی و مقتضیات امروز»در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۰  با سه عنوان محور زیر به تصویب رسید. 

محور اول: بررسی درونمایه‏ها و تیپ‏های غیربومی در ادبیات داستانی معاصر 

محور دوم: بررسی رئالیسم بومی 

محور سوم: بازآفرینی و احیای مواریث ادبی براساس مقتضیات اجتماعی امروز 

 این شبکه برنامه با اجرای ۷ طرح در سال ۱۳۸۴ خاتمه یافته است. دومین شبکه برنامه گروه با عنوان «جریانهای داستاننویسی دوره پس از انقلاب اسلامی و مواریث ادبی و مقتضیات انسان معاصر»  در سال ۱۳۸۴ با دو محور اصلی و فرعی زیر به تصویب رسید و اجرا شد.