طرح های پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۷۲۰۶

طرحهای انجام شده گروه

 1.  

ریشه‌یابی ادبیات عصر جدید

1369

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی ادبیات فارسی از مشروطه تا شهریور 1320

1369

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس

1375

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی در میان دو جنگ جهانی 1320-1299

1379

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

نقد و بررسی ادبیات داستانی فارسی 1332-1320

1376

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

نقد و تحلیل درونمایه ها و تیپ‌های غیربومی در ادبیات داستانی 42ـ1332

1381

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی زمینه‌ها و عناصر گفت و گوی فرهنگها در ادبیات فارسی

1382

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

تحلیل مفاهیم و تعابیر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در متون منظوم ادب فارسی با تأکید بر دوران پس از مشروطه

1382

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

شناسایی و معرفی زمینه‌های کارآفرینی و فرصتهای شغلی مرتبط با ادبیات فارسی

1382

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی زمینه‌ها عوامل وعناصر بومی‌گرایی 1207-1299

1382

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

مقایسه امید و یأس در شعر کهن و معاصر فارسی

1383

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

جوان و جوانی در ادب فارسی

1383

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

طرح تالیف کتاب فارسی عمومی

1383

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

نقد و ارائه نظام ارزشی جوان امروز از خلال ادبیات فارسی

1383

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی زمینه‌ها عوامل و عناصر بومی‌گرایی 1320-1300

1384

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

نقد و تحلیل درونمایه‌ها و تیپ‌های غیر بومی در ادبیات داستانی (1357-1342)

1384

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی(مرحله اول)

1384

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی انعکاس جنبه‌های بومی تحلیل رویکردهای بومی گرایانه در ادبیات معاصر

1385

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی زمینه ها عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور1275-1200

1385

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

نقد و تحلیل رویکردهای عمده ادبیات داستانی جنگ(مرحله اول)

1385

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

ادبیات داستانی، هویت و انسان معاصر

1387

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی آداب و مهارت زندگی در متون منظوم ادب فارسی

1386

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی سیاسی معاصر (85-1357)

1391

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی جامعه‌گرا پس از انقلاب اسلامی (87- 1357)

1393

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی, تحلیل و نقد ادبیات داستانی جنگ (رمان ها و داستان های بلند) بر مبنای دانش روایت شناسی

1391

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

پیام های جهانی در شاهکارهای ادبیات فارسی (مرحله دوم: تمام شاهکارها و تحقیق و تدوین بر اساس تناظر پیام و بحران)

1393

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

بررسی و تحلیل تجربه زیسته ی انسان در شعر نو فارسی (نیما ـ قیصر)

1393

زبان و ادبیات فارسی

 1.  

نقد و تحلیل جریان دینی در رمان فارسی از 1357-1385

1393

زبان و ادبیات فارسی