طرح های پژوهشی گروه مدیریت برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تعداد بازدید:۴۴۵۹

الف) طرح های خاتمه یافته گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

ردیف عنوان سال اجرا
 1.  

تاریخ و سیر تحولات بازسازی مناطق جنگ‌زده کشور

1375

 1.  

طرح توانمند سازی اسکان غیر‌رسمی بندرعباس

1376

 1.  

تجارب جهانی بهسازی سکونتگاههای غیررسمی

1376

 1.  

تأثیر تحولات جمعیتی روستاها بر توسعه پایدار

1381

 1.  

نقش آموزش در کاهش خطرات طبیعی

1381

 1.  

بنیانهای نظری شهر در قلمرو فرهنگ اسلامی

1382

 1.  

بررسی موانع توسعه حقوق شهروندی(فاز1)

1382

 1.  

مأخذشناسی توصیفی شهر در قلمرو فرهنگ اسلامی

1383

 1.  

بررسی تاریخ یکصد ساله مناطق نفت خیز جنوب ایران

1383

 1.  

ارزیابی نظام مدیریت پیشنهاد، تهیه، تصویب و اجرای طرحهای ناحیه‌ای

1384

 1.  

مشکلات فضاهای مجتمع‌های مسکونی شهری و ارائه راهکارهای مطلوب

1385

 1.  

بررسی ضوابط و مقررات توزیع رانت اقتصادی زمین در طرح های توسعه شهری تهران

1385

 1.  

بررسی و ارزیابی مکان‌گزینی شهرهای جدید حوزه کلان شهر تهران از نظر توان‌های طبیعی

1385

 1.  

آسیب‌شناسی نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در نظام مدیریت شهری تهران

1385

 1.  

مستندسازی طرح بهسازی محله شیرآباد زاهدان

1385

 1.  

ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن قانون برنامه سوم توسعه

1385

 1.  

بررسی موانع توسعه حقوق شهروندی از نظر ساکنین کلان شهر تهران(فاز 2)

1385

 1.  

راهنمای طراحی واجرای شبکه جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی در روستاهای کشور

1385

 1.  

تهیه طرح برنامه‌ریزی کالبدی حوزه‌های گردشگری روستایی

1385

 1.  

تألیف تهیه متون  تخصصی و برگزاری کارگاه آشنایی با شهرداران و دهیاران

1385

 1.  

نظام آموزش دهیاریهای کشور

1386

 1.  

برنامه احیا و باز زنده سازی بافت با ‌ارزش و فرهنگی شهر بروجرد

1386

 1.  

تهیه طرح‌های هادی روستاهای نمونه رازان، برخوردار، شیروان، پاعلم

1387

 1.  

سنجش شاخص‌های حیطه حاکمیت برای ارزیابی عدالت در شهر تهران

1387

 1.  

تهیه طرح عملیاتی مبارزه با حادثه طوفان شن

1387

 1.  

تدوین راهنمای کاربرد مصالح بومی در اجرای پروژه‌های عمران روستایی

1389

 1.  

بررسی بنیان‌های نظری اسکان غیر رسمی در ایران با تأکید بر مدیریت شهری

1389

 1.  

بازنگری رویکرد نظری و معیارهای شناسایی بافت فرسوده شهری

1390

 1.  

بررسی روشهای تامین مالی نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده شهری (بافت فرسوده تهران)

1391

 1.  

بررسی تجارب نوسازی و بهسازی بافت فرسوده  به شیوه مشارکتی و ارائه راهکارها

1393

 


ب) طرحهای در دست اجرای گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

ردیف عنوان گروه پژوهشی
 1.  

تاثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی برکندی روند نوسازی بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

الگوهای مداخله در بافت‌های فرسوده  شهری- نمونه تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

توسعه محله‌ای و توانمندسازی در بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

تبیین مولفه های الگوی مناسب مدیریت بحران زلزله در بافتهای فرسوده شهری

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

بررسی ارزشهای ناظر بر ایجاد الگوی شهر ایرانی-اسلامی

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

باز تولید منظر شهری در بازسازی بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

مدیریت نوسازی و ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

ارزیابی توسعه پایدار شهری در نوسازی بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

 1.  

مسائل و محدودیتهای حقوقی در نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری