اداره آموزش های تخصصی میان مدت و کوتاه مدت

تعداد بازدید:۵۵۵۶

اداره آموزش‌های تخصصی میان مدت و کوتاه مدت

این اداره وظیفه تنوع بخشی به موضوعات و محورهای آموزشی در سطح جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه، توانمندسازی کارکنان و اعضای پژوهشگاه برای ایفاء نقش مؤثرتر در حیطه وظایف سازمانی و افزایش مهارت و دانش اعضاء هیات علمی پژوهشگاه و جهاد دانشگاهی و همچنین اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز سازمانهای دولتی  را به عهده دارد.