معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۶۴۰۱

معاونت پشتیبانی       دکتر محمد قاسمی سیانی                                                               

 

 

 

معاونت پشتیبانی به عنوان پشتیبان امور پژوهشی و آموزشی، مسئولیت تدارک امکانات اداری و مالی را برای بخش های مختلف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برعهده دارد.
از مهمترین وظایف این معاونت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
∗ اعمال سیاست ها و خط مشی های کلی پژوهشگاه در زمینه های اجرایی و پشتیبانی
∗ پیش بینی و تأمین و جذب نیروی انسانی موردنیاز در محدوده تشکیلات مصوب و تأمین رفاه تعاون، بهداشت و بیمه کارکنان
∗ بودجه ریزی مالی متناسب با برنامه های توسعه بلندمدت و در قالب طرح های مصوب
∗ نظارت بر حسن اجرای فعالیت های حوزه های پشتیبانی واحدها و ایجاد هماهنگی بین آنها
∗ نظارت در اجرای کلیه امور مالی و اداری پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و قوانین نامه های مربوطمعاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی دارای چهار اداره به شرح زیر می باشد.
∗ اداره امور مالی
∗ اداره امور اداری و عمومی
∗ اداره خدمات تخصصی