اعضای هیات علمی گروه اقتصاد

تعداد بازدید:۵۲۴۹

اعضای گروه پژوهشی اقتصاد

سیدمحمد موسی مطلبی

مدیر گروه پژوهشی

احمد شکیبا

عضو گروه

علی رنجبرکی

عضو گروه