گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

تعداد بازدید:۶۶۳۵

این گروه در سال ۱۳۸۳ تأسیس و در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۴ موفق به دریافت موافقت اصولی و در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ موفق به دریافت موافقت قطعی شده است. شبکه برنامه گروه با عنوان « بررسی تغییرات مناسبات نسلی با تاکید بر سبک زندگی در ایران» در سال ۱۳۹۳ تصویب شده که پژوهشهای پیش بینی شده در این شبکه برنامه، حول دو محور اصلی وضعیت موجود تعاملات نسلی و سبک زندگی؛ و آینده پژوهی تعاملات نسلی و سبک زندگی طراحی شده اند. این شبک برنامه دارای ۷ طرح پژوهشی بوده که طرحهای آن عبارتند از:

 • مناسبات نسلی و اوقات فراغت
 • مناسبات نسلی و مصرف فرهنگی
 • مناسبات نسلی و رفتارها و الگوهای تربیتی
 • مناسبات نسلی و سرمایه اجتماعی
 • مناسبات نسلی و دینداری با تاکید بر عرفانهای نوپدید
 • مناسبات نسلی و جهانی شدن و نوگرایی جوانان
 • آینده نگاری تغییرات تعاملات نسلی با تاکید بر سبک زندگی در ایران

  مهمترین طرحهای انجام شده گروه در زمینههای زیر هستند:

  ۱.مناسبات نسلی در ایران

  ۲. خانواده و جوانان

  ۳.رسانه و مناسبات نسلی

  ۴.سبک زندگی و مناسبات نسلی

  طرحهای خاتمه یافته گروه:

  ۱.بررسی الگوهای روابط نسلی در سریالهای تلویزیونی، مطالعه موردی سریالهای ایرانی پخش شده از شبکه ۱و ۳ در سال ۱۳۸۵

  ۲.بررسی زمینه های تحقیقاتی در حوزه جوانان و مناسبات نسلی

  ۳.فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه سبک زندگی با تاکید بر مصرف

  ۴.مطالعه وضعیت رفتارهای وندالیستی در سطح شهر تهران و شناسایی زمینه ها و عوامل موثر بر آن به منظور ارائه راهکارهای عملی مقابله با آن

  ۵.بررسی وضعیت فرهنگی دانشجویان دانشکدههای هنر

 • یکی از مهمترین طرحهای حال حاضر این گروه، پیمایش ملی سبک زندگی می باشد که مباحث علمی و اجرایی این طرح توسط گروه در حال پیگیری می باشد