نظرسنجی
عملكرد متوليان رسمي و مجريانِ تحول علوم انساني را در كدام حوزه چشم‌گيرتر ارزيابي مي‌كنيد؟
توليد محتواي علوم انساني بومي
تدوين سرفصل‌هاي درسي در حوزه علوم انساني
برگزاري كرسي‌هاي آزاد انديشي و نظريه‌پردازي
حركت‌هاي فرماليستي و شعاري
دفتر مركزي جهاد دانشگاهيپژوهشگاه رویانپژوهشگاه ابن سیناپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات